Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAŠÍ FARNOSTI

foto aktualityPozdrav o. Pavla Květná neděle
04.04.2020 22:20

Milí farníci.

Rád bych vás všechny pozdravil a popřál nám, ať umíme dobře prožít tento Svatý týden. Rád bych se s vámi sdílel o duchovní zkušenost tohoto týdne. Již jednou jsem použil na kázání skutečnost, kterou jsem si uvědomil před rokem někdy touto dobou. A to skutečnost, kdo a jaká životní oběť stojí za mým povoláním kněze a za duchovními povoláními v naší rodině.

Loni v dubnu jsem si poznačil do duchovního deníku:

Navštívil jsem svoji poslední žijící pratetu. Vyprávěla mi o mé prababičce, která chtěla jít do kláštera. Neměla ještě věk nutný pro vstup do kláštera, tak musela čekat. Měla 16 let, když začala 1. světová válka, a taky proto nemohla nastoupit. Její bratr narukoval v 18 letech, v 19 letech padl na frontě v Itálii. Proto bylo potřeba, aby zůstala doma.

Její touha po duchovním povolání zůstává „nenaplněna."

Vdala se, měla 9 dětí, nebála se mluvit o tom, že se nedostala do kláštera. Přestože vše bylo jinak, než jak ona v životě chtěla, celý život se modlila a obětovala, aby alespoň jedna z její rodiny, i z dětí jejich sester, mohla jít do kláštera, když jí se to nepodařilo.

Ona se toho již nedožila, že si Bůh místo ní povolává ne jednu neteř, ale hned dvě. Jak jsem si tohle psal, tak jsem si ale uvědomil, že kdyby ona do toho kláštera šla, tak by neměla ani rodinu.  Vlastně by tu nebyla ani moje mamka, pak bych tu nebyl ani já jako kněz.

Někdy v životě neuvidíme, až na věčnosti, na jakém plánu jsme s Bohem spolupracovali. Proč to znovu vzpomínám? Protože tento týden jsem si uvědomil další Boží působení v naší rodině a věřím, že opět žijeme z obětí a modliteb i této mé prababičky.

Opět mi volala prateta, jestli bych mohl sloužit za její vnučku mši svatou. Čeká 4. dítě, její manžel je lékař, bohužel v této době operoval někoho, od koho se nakazil koronavirem. A nejenom to, nakazil celou rodinu včetně své ženy, která je v 8. měsíci těhotenství. Leží v nemocnici v péči lékařů a on se stará doma v karanténě o další 3 jejich děti. Moc mě prateta prosila, jestli bych za ni mohl sloužit mši. Je zajímavé, že každý den se snažím mít mši svatou hned ráno před otevřením kostela, ale toto úterý jsem si řekl, že ji budu mít až odpoledne. A protože to bylo úterý, kdy nemám úmysly mší z farnosti, abych mohl sloužívat mši právě i na takové aktuální potřeby, tak jsem hned tento den mohl za ni sloužit mši. Ve středu mi prateta volala, že mi musí oznámit, že měla telefonát, že zdravotní stav této její vnučky se ten den zlepšil. Ona jen zopakovala své dceři, že přece ten den byla za ni sloužena mše svatá.

Milí farníci, přestože my kněží nemůžeme sloužit mše svaté s vámi, přesto mše svaté denně sloužíme. A zde vidíte její účinky.

Každý den na vás myslím při ranní i večerní adoraci a při mši svaté. Vzpomeňte si na toto svědectví i na to, že v současné situaci nejste sami. Jsme spojeni s obětí samotného Krista, jsme spojeni díky jeho smrti a zmrtvýchvstání i s oběťmi a modlitbami našich předků a jsme propojeni i spolu navzájem, kteří žijeme v této době.

Přeji nám všem hluboce, byť jinak prožívaný, jak jsme byli zvyklí, tento Svatý týden a nebojme se o tom vzájemně sdílet a svědčit.

Předejte prosím mé pozdravy i toto svědectví o síle oběti mše svaté i těm ve vašem okolí, kteří se na internet nedostanou.

Požehnaný velikonoční čas přeje a vyprošuje o. Pavel

 

P. s: Připojuji zvláštní ranní hru slunce v našem kostele v posledních dnech. V jeden okamžik sluneční paprsky dopadají jen na levou část kostela a nádherně nasvítí sochu sv. Anežky.

 

- - -

 

- - -

 

Vnímám to jako pohlazení v naší víře, že se za nás naši národní světci přimlouvají. A tak připojuji litanie právě ke sv. Anežce převzaté ze stránek o. Kodeta.

 

Pane, smiluj se.   Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.  Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.   Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče,                 smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria,                                   oroduj za nás.
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno panen,

Svatá Anežko,
Ušlechtilá ratolesti rodu královského,
Snoubenko nebeského Ženicha Ježíše Krista,
Dobroditelko chudého lidu,
Zbožná řeholnice,
Vzore pokory,
Bohumilá abatyše,
Láskou k svému Spasiteli planoucí,
Důvěrou svaté Kláry poctěná,
Zakladatelko klášterů,
Vzore řeholní kázně,
Příklade zbožnosti,
Milovnice svaté chudoby,
Zrcadlo panenské čistoty,
Moudrá rádkyně českých vládců,
Chloubo rodu Přemyslovců,
Ochránkyně České země,

Jež jsi šatila chudé,
Jež jsi nasycovala hladové,
Jež jsi ošetřovala nemocné,
Jež jsi těšila zarmoucené,
Jež jsi z lásky ke Kristu pohrdla královskou korunou,
Jež jsi život svůj zasvětila Ježíši Kristu,

Abychom tě následovali v andělské nevinnosti,
Abychom vroucně milovali svého Spasitele,
Abychom Bohu sloužili čistým srdcem,
Abychom podle tvého příkladu pohrdali světskou slávou,
Abychom stále více prospívali v dokonalosti křesťanské,
Abychom přemáhali hříšné žádosti svého těla,
Abychom neohroženě vyznávali víru,
Abychom snášeli veškerá utrpení s odevzdaností do vůle Boží,
Abychom tě následovali v poníženosti a pokoře,
Abychom vždy pamatovali na nebeskou vlast,
Abychom byli stále připraveni k odchodu na věčnost,
Abychom s milostí Boží došli do neskonalé slávy,
Abychom před smrtí byli zaopatřeni svatými svátostmi,
Abychom na tvou přímluvu došli šťastné smrti,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,   smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,   smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,   smiluj se nad námi.

 

Modleme se:

Bože, tvá služebnice Anežka šla za tvým voláním, zřekla se bohatství a zamilovala si chudobu, následovala tvého ukřižovaného Syna a došla do nebeské radosti; na její přímluvu veď i nás, abychom nelpěli na věcech pomíjejících a dosáhli slávy věčné.

Skrze Krista, Pána našeho.
Amen.

 

 

 

 

| mobilní verze  | Code by PCHweb