Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAŠÍ FARNOSTI

foto aktualityRozjímání v Roce Bible na každý den - Sk 1-9
01.02.2020 22:20

Možná jste již slyšeli o metodě rozjímání Bible formou Lectio Divina. Na každý den je připraven rozpis této metody, který byl vypracován na Slovensku ve farnosti Kotešova v Roce sv. Pavla, který jsme slavili 2008. Začtěte se do úvodu k tomuto rozjímání a je možné začít kdykoliv. Postupně na webu bude přibývat jeho pokračování.

 

Úvodné slovo

Do rúk sa Vám dostáva  jednoduchá pomôcka k čítaniu Božieho slova, na začiatku Roku sv. Pavla.

Apoštol Pavol bol zanietený láskou ku Kristovi a k jeho slovu.

V liste Kolosanom nás povzbudzuje: „Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva..." (Kol 3,16). Aby to tak bolo, k tomu môže trochu pomôcť aj táto, v poradí prvá brožúrka. Sú v nej kroky modlitbového uvažovania  nad Božím slovom starobylou a osvedčenou metódou lectio divina ( zn. čítanie Božieho /Slova/, čítaj: „lekcio dyvina"). Keďže o sv. Pavlovi sa hovorí už v Skutkoch apoštolov, začneme touto novozákonnou knihou a potom prejdeme na listy sv. Pavla.

Sv. otec Benedikt XVI. už mnohokrát za svoj nie dlhý pontifikát odporúča lectio divina. Vidí v ňom nádej duchovnej jari v Cirkvi.[1]Každý z nás môže k tejto jari prispieť zapojením sa do každodenného lectio divina, ponúknutého v tomto projekte. Dá sa to v skrytosti svojej osobnej modlitby, alebo aj v spoločenstve svojich príbuzných či priateľov.

Naši otcovia biskupi nám tiež odporúčali rozvíjať tento druh prístupu k Písmu: „ Meditatívnym čítaním Písma lepšie spoznáme Ježiša Krista v našom vnútri. V jeho slove pritom objavíme vlastnú perspektívu pre náš život. ... Vytvárajme v rodinách, školách, internátoch a v univerzitných pastoračných centrách spoločenstvá pri čítaní Písma formou lectio divina. Pozvime Ježiša do týchto spoločenstiev a prežijeme radosť z Božieho slova, radosť z pravdy."[2]

Pri čítaní týchto meditácií je potrebné prečítať si najprv daný úryvok z Písma a ďalšie kroky lectio divina sú viacmenej návrhom, pomôckou, ako by to mohlo byť, teda inšpiráciou, aby sme si zvykli na lectio divina ako na svoj každodenný chlieb.

 

Túto formu rozjímania odporúča aj sv. otec v „Posolstve mladým z príležitosti 21. svetového dňa mládeže, 9.4.2006[3], alebo naši otcovia biskupi v spomínanom pastierskom liste, v ktorom je uvedené aj stručné vysvetlenie jednotlivých krokov: „Meditatívne čítanie Písma sprevádzané modlitbou, ktoré nás vedie k rozhovoru s Bohom, je známe pod názvom lectio divina. Pozostáva zo štyroch krokov: čítanie, rozjímanie, modlitba a kontemplácia."
1.  Čítanie (lectio). Vybratý úryvok Svätého písma si opakovane, pozorne čítame, aby sme porozumeli, o čom text hovorí. 
2.  Rozjímanie (meditatio - č.meditácio). Uvažujeme nad textom a hľadáme odpovede na otázku, čo nám osobne hovorí tento text. 
3.  Modlitba (oratio - č. orácio). Obrátime sa priamo na Boha a v modlitbe mu prednesieme to, čo sme pochopili.

4.  Kontemplácia (contemplatio - č. kontemplácio). Cez čítanie, meditáciu a modlitbu sa dostaneme k osobitnému zážitku Božej prítomnosti, ku kontemplácii. Zotrváme v tichom pohľade na Krista, ktorý sa nám postupne  počas predchádzajúcich krokov „vykreslil"  („vystúpil z textu"), s nejakou jeho charakteristickou vlastnosťou.

Pred začatím lectio divina je odporúčaná modlitba k Duchu Svätému, aby nás sprevádzal počas rozjímania nad Božím slovom, ktorého je On autorom.

Veľa Božích milostí pri čítaní Božieho slova!

 

Ako pomocná literatúra bol použitý časopis „Sväté Písmo pre každého."[1] Porov. HERIBAN, J.: Príhovor v Trnave 12.12.2005, bulletin Život cirkvi, č.51, s.13. Prof . Heriban citoval slová sv. otca z osobitnej audiencie s účastníkmi medzinárodného kongresu odborníkov na bibl. vedy: „stále čítanie Svätého Písma, sprevádzané modlitbou, prinesie Cirkvi novú duchovnú jar".

[2] Pastiersky list na 1. adventnú nedeľu 2005 (27.11.).

[3] „Dobre overenou cestou, ako si prehĺbiť poznanie Božieho slova a okúsiť ho, je lectio divina, ktoré predstavuje pravú a skutočnú duchovnú cestu (itinerario spirituale). Od lectia, ktoré pozostáva z opakovaného prečítania si úryvku zo Svätého písma a vybratia určitých základných bodov z neho, sa prejde k meditatio. To je akoby vnútorným zastavením sa, pri ktorom sa duša obracia k Bohu a usiluje sa pochopiť, čo jeho slovo hovorí dnes nám. Potom nasleduje oratio, vďaka ktorému zotrváme v priamom rozhovore s Bohom.

A nakoniec sa dospeje ku contemplatio, pomáhajúcemu udržať si pozorné srdce v prítomnosti Krista, ktorého slovo je ako „lampa, ktorá svieti v temnom mieste, kým nesvitne deň a nevzíde vo vašich srdciach zornica" (2 Pt 1, 19). Čítanie, štúdium a meditácia Božieho slova majú v živote zabezpečiť trvalú vernosť Kristovi a jeho učeniu."

 

Soubor ke stažení najdete zde: rok-bible-lectio-divina---skutky-1-9.pdf

 

| mobilní verze  | Code by PCHweb