Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

1. SV. PŘIJÍMÁNÍ

Projekt přípravy dětí k 1. svatému přijímání zdůrazňuje pevné zakotvení výchovy k víře v rodině a ve společenství farnosti. S využitím her, písní a tvořivé činnosti se snažíme rozvíjet vztah dětí ke Kristu a napomáhat vytvoření pěkných vztahů mezi dětmi. Na celém projektu se podílejí také rodiče dětí.

Některé hodiny katecheze jsou realizovány jako společná setkání všech rodičů a dětí. O probíraných tématech pak děti rozmlouvají s rodiči i doma. Program přípravy se skládá z 28 setkání, která na sebe vždy navazují.

Příprava má tři základní části. Nejprve rodiče s dětmi s pomocí katechetů mluví o křtu, následuje příprava na svátost smíření a seznamování dětí s příběhy z Nového zákona a poslední částí je probírání významu eucharistie.

Příprava ke svatému přijímání je jistě náročný úkol, který vyžaduje aktivní spolupráci rodičů s katechety. Bez této spolupráce by projekt nefungoval. Jsou to především rodiče, kteří nesou odpovědnost za výchovu svých dětí k víře. Ostatní farníky prosíme o přímluvnou modlitbu. Velmi nám všem záleží na tom, aby děti příprava bavila, aby se na hodiny těšily a nakonec se plně radovaly ze slavnostního setkání s Kristem.

Fotogalerie - https://www.zonerama.com/farnostotrokovice

| mobilní verze  | Code by PCHweb