Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

21.neděle v mezidobí 27.8.2017

Dnešní evangelium nám ukazuje, jaké místo má mezi Ježíšovými učedníky apoštol Petr. On dostává od Ježíše klíče od nebeského království a je dobré vědět, jaký to má mít praktický význam. Těmi klíči Ježíš vyjádřil, že Petrovi svěřil do rukou prostředky, které lidem otevírají cestu k Bohu do nebe. Nejedná se tedy o moc k posouzení, kdo smí předstoupit na věčnosti před Boha a kdo ne, jak se to někdy prezentuje. To je věcí posledního soudu a samotného Krista. Klíče svěřené Petrovi znamenají, že tento apoštol je Kristův zástupce a jeho úkolem je jasně stanovit, co a jak prospívá věřícím na cestě ke spáse. Samozřejmě, že všechno máme napsáno v Písmu svatém, jenže mnoho věcí lze vysvětlovat různě a proto Ježíš ustanovil, kdo má za správné vysvětlení zodpovědnost. Tomu je také v tomto poslání slíbeno vedení Duchem svatým. Toto poslání dostal Petr jako hlavní pastýř církve a to také přechází na všechny jeho nástupce, tedy na papeže.

V dějinách často vidíme, jak snadno lidé Boží zákon různě překrucují a přizpůsobují si ho podle svých představ. Proto je v církvi tolik důležitá autorita, která má pravomoc posoudit, co je s Ježíšovým poselstvím slučitelné a co ne. Tato zodpovědnost je vyjádřena následujícími slovy z evangelia: „Co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi." Jinak řečeno, Ježíš svěřil Petrovi takovou pravomoc, že důležitá ustanovení pro život církve, která on vyhlásí jako závazná, jsou skutečně zavazující i před Bohem. V této souvislosti ale můžeme narazit na určité problémy, které mohou někteří lidé mít s přijetím papežovy autority.

V dějinách církve například najdeme víc příkladů, kdy papežové nejednali zrovna příkladně. Jak to je tedy s jejich autoritou v takovém případě, Takoví papežové, kteří spíš mocenským způsobem zneužívali toto postavení, se ovšem tolik nezabývali naukou církve a tím, jak by ji věřící měli praktikovat. Větší problém s přijetím papežské autority se asi bude týkat těch případů, kdy jeho vyhlášení kladou na věřící větší nároky. Jakmile papežové usilovali o obnovu církve a vyžadovali důkladnější a opravdovější křesťanský život, pak to mnozí neuměl přijmout za své, což pak mohlo vést i ke zlehčování papežových stanovisek. Ti, kdo tak činili, se pochopitelně dostali do rozporu s papežskou autoritou a pokud na tom trvali, pak to mohlo vést k jejich vyloučení z církve.

V přístupu k současnému papeži Františkovi se ale můžeme setkat ještě s jiným problémem. Objevují se názory, že on sám zlehčuje Kristovo evangelium. Že se chce příliš zalíbit světu za cenu takových kroků, které nabourávají hranice katolické víry, které by se neměly překračovat. Dokonce někdo prohlásil, že hrozí doba, kdy se věřící budou muset rozhodnout mezi Bohem a církví. Jakože zůstat věrný pravé víře v Boha bude znamenat rozejít se s autoritou v církví.

Tím by ovšem byla popřena slova dnešního evangelia a Ježíšův slib, který dává Petrovi, když říká: Ty jsi Petr - skála - a na té skále zbuduji svoji církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Pána Ježíše nelze oddělovat od jeho církve, protože církev je jeho tělo. Představme si, že by Bůh dopustil, aby už nebylo možné opírat se po stránce nauky víry o papeže jako o skálu. Tím bychom ztráceli veškerou jistotu v tom, co si jak máme v Bibli vykládat. Když by v církvi přestala hrát roli váha autority svatého stolce zodpovědná za nauku víry, pak by si mohl každý vysvětlovat obsah Bible, jak by chtěl. To by ale znamenalo pro jednotu církve úplný kolaps.

Buď tedy jako křesťan budu stát na straně církve v čele s papežem i v situacích, kterým nerozumím a které těžko přijímám, nebo se stavím na stranu toho, kdo chce Kristově církvi škodit. Nezapomínejme při tom, že každý z nás má svůj díl zodpovědnosti za to, jak církev plní své poslání. V tom směru jsou důležité také naše modlitby za svatého otce a na jeho úmysly. Papež František sám také často žádá o naše modlitby a tak nezapomínejme přinášet své modlitba a oběti nejen za posvěcení našeho života, ale celé církve.

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | vypnout grafiku | mobilní verze  | Code by PCHweb