Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

26.neděle v mezidobí 1.10.2017

Pán Ježíš nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu. Tak jsme to slyšeli v listu sv. Pavla Filipanům. Vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk. Pokud nám dochází, co se tím chce říct, musíme žasnout nad tím, jak Bůh touží naprosto se s námi lidmi ztotožnit. V Ježíšově osobě za námi přichází nejdůvěrnějším možným způsobem jako jeden z nás.

Jemu ale nestačí, aby jeho láska k lidem byla projevena skrze toho, který je současně Božím Synem i člověkem. Pro mnohé je to neuvěřitelné, pro některé i těžko přijatelné, že Bůh chce, aby jeho moc a sláva vynikla i skrze člověka, který není ničím víc než člověkem. No a tím člověkem je na prvním místě Panna Maria.

Vidíme, že Bůh nelpí na své velikosti a slávě tak, aby se nám ukazovala jedině přímo skrze něj. Touží, aby jeho láska ve světě vynikla i skrze nás lidi. Tomu ovšem brání naše hříchy. Přesto se to aspoň u někoho povede a takové osobnosti pak uctíváme jako svaté. Mezi nimi ale jedině Matka Boží oslavila Boha tak, že dala světu Spasitele. A Bůh se zřejmě nespokojil s tím, že ho přivedla na svět před 2000 lety. On jí během dějin dává v církvi neustále zvláštní místo, aby znovu a znovu přinášela Krista světu a ukazovala k němu cestu. To si mimo jiné v naší zemi připomínáme v těchto dnech i skrze putování sochy PM Fatimské.

Ježíšova Matka je krásným dokladem, jakým způsobem může být Bůh oslaven skrze člověka. On dokonce chce, aby jeho dary, milosti a jeho pomoc k nám mohly přicházet skrze naši úctu k Panně Marii a jejímu srdci. Před dvěma týdny jsem tu mluvil na téma Fatimy a o tom, jak zřetelně se ukázalo, že zasvěcení se Mariinu srdci má mimořádný dopad dokonce na dějiny světa.

Poselství z Fatimy mimo jiné zdůraznilo modlitbu růžence a to, že se mají šířit smírné pobožnosti věnované Panně Marii o prvních sobotách v měsíci. Pán Ježíš také vyslovil prostřednictvím služebnice Boží Konsoláty Betrone mimořádné přísliby těm, kteří věnují jeho Matce devět po sobě jdoucích prvních sobot v měsíci.

Těch Ježíšových příslibů je celkem 33 pro ty, kteří vykonají tuto novénu, a mezi nimi je například uvedeno: Ve všech životních okolnostech pocítí podporu a požehnání mé Matky. Mír, porozumění a láska zavládne v duších a rodinách. V rodinách nebude svárů, zklamání a nespravedlnosti. Manželé se nebudou rozvádět a rozvedení se zase vrátí k sobě. Rodiny si budou rozumět a až do konce vytrvají v pravé víře. Lidé získají zálibu v modlitbě i utrpení a naučí se milovat Boha, bližního i nepřítele. Hříšníci se obrátí, i když je pro ně novéna konána jinou osobou.

Sestra Konsoláta k tomu dále tlumočila tato Ježíšova slova: „Jestliže duše chtějí, aby se má zaslíbení naplnila, ať milují a uctívají Neposkvrněné Srdce mé Matky. To budou dokazovat tím, že budou po devět po sobě jdoucích prvních sobot měsíce po kající přípravě přijímat mé Tělo s úmyslem, aby usmiřovali mé Božské Srdce spojené se Srdcem mé Matky." Příprava na toto smírné svaté přijímání obnáší čtvrt hodinu rozjímání o růžencových tajemstvích, modlitbu růžence a svátost smíření, kterou lze vykonat v týdnu před první sobotou.

Otec arcibiskup Jan Graubner se připojuje k této výzvě a uvádí: „I my jsme PM zasvětili náš národ na Velehradě při cyrilometodějské pouti v roce 1993. Při 25. výročí bychom rádi po řádné přípravě zasvěcení národa obnovili. Čas příštích devíti měsíců nabízí pozvání k osobní přípravě slavením novény prvních sobot v měsíci. Děkuji všem, kteří přijmou pozvání k tomuto kroku duchovní obnovy, a všem ze srdce žehnám." Na pastorační radě jsme se rozhodli tyto podněty využít a nabídnout zájemcům slavení prvních sobot i v naší farnosti s tím, že začneme první sobotu v říjnu, což je právě před námi.

Někteří věřící možná mohou mít problém s tím, proč v tom takovou roli hraje modlitba růžence. Někoho odrazuje pocit, že jde o mechanické a primitivní opakování zdrávasů. Ono se ale také říká, že v jednoduchosti je krása. Právě tím jednoduchým opakováním můžeme vyjádřit, že nespoléháme na sebe v tom, jak dokonale a úžasně se dokážeme modlit, ale prostě a jednoduše dáváme prostor a čas Bohu Mariiným prostřednictvím. Když chceme Bohu věnovat trochu víc času, nemusíme pracně řešit, jak se při tom modlit, ale stačí mít při růženci ten správný úmysl. Každý zdrávas se tak stává novým kousíčkem naší otevřenosti pro vše, s čím chce Bůh přicházet do našeho života.

Samozřejmě, s těmito přísliby nelze zacházet jako při nějakém obchodování. Nemůže jít o obchod, ve kterém já splním požadavky a obdržím za to požadované zboží. Jde především o naší odpověď na Boží lásku. Bůh nám prostřednictvím Panny Marie nabízí určitou možnost, jak dát průchod Boží moci a milosti. A naší odpovědí pak je, že ten prostor Bohu dáme takovým způsobem, jakým nás On k tomu vede.

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | vypnout grafiku | mobilní verze  | Code by PCHweb