Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

28.neděle v mezidobí 15.10.2017

VÝZVA ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE K NADCHÁZEJÍCÍM VOLBÁM DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se nás různé politické strany a hnutí snaží přesvědčit, že právě oni a jen oni jsou zárukou prosperity naší země. Neodbytnost kampaní i zklamání z minulosti, kdy jsme zažili rozpor mezi sliby a následnou skutečností, v nás může budit pocit marnosti a vést k rozhodování, zda se voleb vůbec zúčastnit.

Jako Vaši pastýři bychom chtěli zdůraznit, že nejít k volbám není správným křesťanským postojem. Děkujme Bohu, že můžeme beze strachu volit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Vyzýváme vás proto, abyste se voleb účastnili!

A chceme Vám pro Vaše rozhodování nabídnout několik podnětů: Nebuďme ukvapení a nepodléhejme laciným slibům rychlých změn. Někdy se zdá, že je naší přirozeností doufat v nebe na zemi a být věčně nespokojení. Často voláme po změně a hlasujeme spíš PROTI něčemu než PRO něco. Novinka na trhu a změna za každou cenu není ale vždy výhrou a loď, která mění příliš často kurz, nikam nedopluje a veškerou energii vynakládá na neustálé otáčení ze strany na stranu. Je proto dobré podpořit dlouhodobé snahy lidí, kteří v politice často nezištně a vytrvale něco smysluplného budují.

Hledejme pozitivně formulované cíle. Odmítejme nesnášenlivost. Vypořádání, zúčtování či skoncování s něčím, co je označeno za špatné, není dostatečný politický cíl. Vymýtit les je vždy rychlejší a jednodušší než les vysázet a roky o něj pečovat než vyroste. Hledejme mezi politiky ty, kteří neslibují jen změnu a „kácení", ale snaží se o kontinuitu a budování tam, kde je to jen trochu možné.

Volme kultivovanost. Slušnost a úcta k druhým je nejen na politické scéně stále častěji nahrazována arogancí a vulgaritou. Braňme se tomu! Při svém rozhodování hledejme ty, kteří jsou slušní, drží se morálních zásad a mají snahu pečovat o naši zemi dlouhodobě. Podpořme ty, kteří vytvářejí životní prostor pro rodiny a berou vážně utrpení a potřeby druhých lidí u nás doma, v Evropě i v jiných částech světa. Vzájemně si pomáhat je v zájmu nás všech.

A jako lidé víry, kteří volají k Bohu, v jehož rukou jsou osudy jednotlivců, ale i národů a celého světa, nezůstaňme jen u přemýšlení koho volit, ale za průběh a výsledek parlamentních voleb se modleme. Vyzýváme Vás, sestry a bratři, nejen k osobní modlitbě, ale vybízíme i jednotlivé farnosti a řeholní komunity k uspořádání adorace a společné modlitby na tento úmysl. Osvědčme angažovanost své víry!

Kéž dobrý Bůh požehná naší zemi i všem, kteří za ni po nastávajících volbách převezmou zodpovědnost.

Vaši biskupové

K tomuto dopisu našich biskupů bych rád doplnil některé své postřehy. Například se vynořila otázka, jak je možné, že mezi věřícími jsou lidé, kteří chtějí volit komunisty. Já bych nerad něčí názor odsuzoval, ale spíš nás to může vést k hlubšímu zamyšlení, proč tomu tak je. Možná, že někomu i za cenu nesvobody vyhovovalo, že za minulé éry byly některé věci v životě jednodušší a ohrožení v oblasti sociálních jistot nebylo tak velké jako dnes. Každopádně vyznat se v dnešním světě je po této stránce určitě náročnější. A rozpoznat, kde stojí člověk na straně dobra a kde ne je taky někdy velmi těžké.

Dále je jasné, že když někdo chodí do kostela, ještě nemusí mít v životě stejné priority, jaké vyplývají z evangelia. Když někdo chodí do kostela kvůli tomu, aby mu Pán Bůh zajistil příjemný život, pak pochopitelně volí strany, které slibují ráj na zemi. Pokud nám ale jde o život s Bohem a jeho království, pak volíme takové lidi, kteří hájí křesťanské hodnoty.

Samozřejmě, že když bychom chtěli s volbami čekat na to, až budou mezi kandidáty lidé dokonalí a svatí, tak nikdy volit nepůjdeme, protože se nedočkáme. Vždycky i mezi těmi, kteří chtějí hájit skutečné dobro, se objeví někdo, kdo nás něčím zklame, vždyť všichni jsme lidé chybující.

Druhá věc ale je, jak se necháme ovlivňovat neověřenými informacemi, které se v dnešním světě šíří zcela nekontrolovaně. Uvedu jeden příklad za všechny. Na internetu se objeví zpráva, že někde v nějakém mailu bylo uvedeno, jak nějaká nejmenovaná učitelka na škole v Brně vyhrožuje rodičům za to, že nechtějí, aby se jejich dítě účastnilo výuky o islámu. Nebylo by vám podezřelé, že jediná další informace, kterou tam najdete, je, k jaké politické straně ta učitelka patří.

A co z takové nejasné a nepodložené informace pak může vzniknout? Někdo na základě toho snadno vyvodí fámu, že stranu, která tam byla zmíněna, není možné volit, protože podporuje výuku islámu na školách. Proto bychom měli dobře zvažovat, jak zacházíme s informacemi, které se k nám dostávají a jakou máme jistotu, že jejich šíření prospěje dobré věci.

Jako úplně nejdůležitější věc v listě našich biskupů ale vidím výzvu k modlitbám za výsledky voleb, což se také promítne do přímluv při mši svaté.

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | vypnout grafiku | mobilní verze  | Code by PCHweb