Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

29.neděle v mezidobí 22.10.2017

DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL K MISIJNÍ NEDĚLI 22. ŘÍJNA 2017
Drazí bratři a sestry,

co nejsrdečněji Vás zdravím a děkuji za to, jakým způsobem pomáháte našim bratřím a přátelům v misiích. Bylo by krásné, kdyby i oni sami mohli mezi nás přijít a říci, kolika z nich jste svými dary pomohli ulehčit těžký život, umožnili vzdělání nebo přispěli k důstojnějšímu životu v jejich společenství. Vaše modlitby, osobní oběti i dary jsou konkrétní pomocí, kterou Vám jistě nejen oni, ale i sám Bůh nezapomene.

Mám radost z toho, že díky Vaší štědrosti v loňském roce můžeme pomoci chudým lidem ve čtyřech zemích dvou kontinentů částkou více než 16 milionů korun. Díky Vaší pomoci můžeme přispívat do celosvětové „pokladnice", ze které se poté rozdává těm, kteří to nejvíce potřebují. V minulém roce tak Papežské misijní dílo šíření víry podpořilo pastorační projekty, katechety, stavby a opravy kostelů a kaplí, řeholní kongregace a diecézní organizace v misijních oblastech částkou více jak 92 milionů USD.

Vloni nám papež František připomněl, že svět potřebuje horlivé a radostné misionáře, kteří dovedou zapálit plamen víry a udržovat tak Církev živou. Letos ve svém poselství k Misijní neděli upozorňuje: „Papežská misijní díla jsou cenným nástrojem pro to, aby se v každém křesťanském společenství probouzela touha vycházet ze svých vlastních hranic a z vlastních jistot, aby se tím získával rozmach pro hlásání evangelia všem. Díky každodenně žité hluboké misijní spiritualitě a trvalému úsilí o misijní formaci a vzdělávání jsou děti, mladí, dospělí, rodiny, kněží, řeholníci, řeholnice a biskupové zainteresováni v tom, aby v každém rostlo misijní srdce. Světový den misií organizovaný Dílem pro šíření víry je vhodnou příležitostí pro to, aby misijní srdce křesťanských společenství vycházelo vstříc naléhavým a rozsáhlým potřebám evangelizace svou modlitbou, svědectvím života i společenstvím majetku."

Drazí přátelé, zvu Vás tedy k prožití letošní Misijní neděle v zamyšlení nad touto podstatou misií, v modlitbách za misionáře a misionářky v dalekých krajích a také vyjádřením solidarity s chudými, kteří potřebují pomoc. Rozdělme se o poklad víry s někým ve svém okolí a příkladem svého života ukažme na krásu evangelní zvěsti i potřebu praktického uvádění Božích rad do reality právě pomocí v misiích.

Misijní neděle je příležitostí vyjádřit také vděčnost Bohu za vše, co nám dává. Není samozřejmostí, ani naší zásluhou, že jsme se narodili a žijeme v podmínkách duchovního a materiálního dostatku. Ježíš zná i bez ptaní bohatství každého z nás a byla by škoda, kdyby nám chybělo jen jedno - umět se rozdělit s potřebnými.

Ať Vás všechny provází Duch Svatý a ochraňuje Panna Maria, Matka evangelizace.

Ze srdce Vám a Vašim blízkým žehná Jáhen Leoš Halbrštát národní ředitel Papežských misijních děl v České republice

 

K misijní neděli bych připojil ještě také myšlenku z dnešního evangelia. Pán Ježíš říká farizeům, kteří ho chtěli dostat do úzkých: Dávejte, co je císařovo císaři a co je Božího Bohu. Právě misijní poslání církve se neobejde bez toho, aby věřící dávali Bohu k dispozici to, co jim Bůh svěřil a co může jeho plánům v šíření naší spásy prospět. Víme, že slavení misijní neděle je hodně zaměřeno na podporu poslání církve v chudých zemích. Proto je pěkné, kolik lidí se u nás zapojí do misijního vyrábění a jarmarku. Většinou se nestačím divit, jaké široké spektrum nápadů a výtvorů se zde uplatní. Také výše misijní sbírky patří obvykle mezi ostatními k těm nejvyšším.

Jsou ale lidé, kteří už nemají síly na to se aktivně zapojit. Z důchodu jim skoro nic nezbude, takže ani po této stránce toto dílo nemohou nějak výrazně podpořit. Když ale člověk má pocit, že už nic moc nezmůže, neměl by zapomenout na velký poklad, který jako věřící vlastníme, a to je poklad modlitby. Modlitba, které je Bohu přinesena vroucně a s láskou, má mimořádně velkou cenu. Protože je ale ta její hodnota neviditelná, tak nám někdy uniká a zapomínáme, jak velký může mít význam. A často nám pak také chybí opravdovost a vroucnost modlitby.

Možná, že dokud se neumíme vcítit do situace těch, kteří prchají před ozbrojenými konflikty, které sužuje hlad a sucho, kteří nemají základní zdravotní péči, tak se ani k pořádné modlitbě nepřimějeme. Proto pak musí někdy i do našeho života přicházet těžké, bolavé situace, které nás učí vroucí modlitbě. A ty jsou důležité nejen za misijní poslání církve ve světě, ale stejně tak u nás doma.

Skutečnost je taková, že v zemích blahobytu je šíření evangelia nejobtížnější. Lidé snadno podlehnou pocitu, že Pána Boha nepotřebují. Je to i proto, že tam, kde lidé nepotřebují materiální pomoc, je pak i mnohem obtížnější to, jak prokazovat křesťanskou lásku k bližní a věnovat jim svoji pozornost. Ale právě modlitba za lidi kolem nás je možností, jak jim prokázat užitečnou službu, i když mají pocit, že oni nikoho nepotřebují.

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | vypnout grafiku | mobilní verze  | Code by PCHweb