Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Dnes na Nový rok se naše pozornost obrací k Panně Marii jako Matce Boží. Navazujeme na to, co je hlavním obsahem doby vánoční, tedy narození Božího Syna. Právě díky němu se věnujeme i ženě, která toto dítě porodila. Pojem Matka Boží neznamená, že bychom měli Marii oslavovat jako nějakou bohyni. Chceme spíš vyzvednout to úžasné Boží jednání, že pro svůj příchod na svět si vybere obyčejného člověka, prostou dívku z Nazareta.

Samozřejmě, že její nejdůležitější poslání je přivést na svět Spasitele. Dík tomu se ale v duchovním slova smyslu stává duchovní matkou všech, kteří přijali jejího Syna za svého Vykupitele. Proto pro nás nehraje tak velkou roli, jakou byla Maria matkou pro Ježíše, ale jakou je matkou pro nás.

Je běžné, že děti, které důvěřují svojí mamince, tak jí svěří jednak všechno to, co se jim daří, z čeho mají radost, ale ještě víc je pro ně důležité, když za mámou mohou přijít se vším, co je tíží, trápí a bolí, s čím si neví rady. Takto se Matka Boží stává příkladem a oporou pro všechny maminky, které se věnují svým dětem a snaží se dobře naplnit své mateřské poslání. Mnohé ženy ale tuto její nabízenou pomocnou ruku nevidí, nemají víru a kolikrát ano neví, co si s posláním matky počít.

V tomto duchu můžeme Panně Marii svěřovat všechny ženy a dívky, které by právě její přímluvu a pomoc Boží potřebovaly. Jsou to všechny těhotné ženy, které mají různé obavy třeba z toho, že nemají podmínky pro přijetí dítěte, nebo se bojí toho, co je to mateřství bude stát. Jiné obavy mohou pramenit z lékařských vyšetření, které signalizují, že s vývojem dítěte není něco v pořádku. Matce Boží můžeme svěřit také všechny páry, které touží po dítěti a z nějakého důvodu ho nemohou mít.

Z Písma svatého známe více příkladu, kdy Bůh v tomto směru požehnal manželům i v pozdějším věku, a proto je dobré nepřestávat Bohu důvěřovat a vytrvale se modlit. Jakmile si ovšem lidé začali hledat řešení nezávisle na Bohu, žádné požehnání to nepřineslo. Proto je pro manželské páry bez dětí důležité hledat Boží vůli a pokud jim Bůh nesvěří vlastní děti, mají se učit přijmout, že to je pro ně to nejlepší a že mají jiné poslání.

Do Mariiných rukou pak je třeba obzvlášť vkládat i všechny ženy, které podstoupily umělý potrat. Kéž by jim Maria pomohla pochopit, že se dopustily velké chyby. Ne proto, aby za to mohly být odsuzované, ale aby objevily, jak vzácný je dar života. Aby toužily zmařený život Bohu vynahradit a upřímným pokáním se očistit od způsobené rány.

Proto je nezbytné, abychom se naučili rozlišovat mezi hříchem a hříšníkem. Musíme být milosrdní vůči ženě, která šla na potrat, i když potrat odsuzujeme. Podobně musíme mít soucit i s rozvedenými ženami, ač­koli jejich rozvod neschvalujeme. Nemůžeme schvalovat mimomanželské těhotenství, ale musíme milovat svobodnou matku a soucítit s ní.

Proto vkládáme do Mariiných rukou všechny ženy, které své těhotenství nepřijímají, žijí v panice a možná uvažují o umělém potratu. Díky tomu, když se snažíme vcítit se, jaký vnitřní boj prožívají, o to více se budeme modlit, ať jim Maria dá světlo poznání, že Boží způsob řešení je vždy lepší než lidský.

Mariině útěše také svěřme všechny matky, které o své děťátko přišly z jiné příčiny a prožívají velký smutek. Kéž jim pomůže zahojit rány ta, která byla svědkem všech ran, které dopadly na jejího Syna, kvůli kterým před jejíma očima zemřel na kříži.

Mariině péči svěřme i všechna miminka, která přijdou do prostředí neúplných a rozvrácených rodin. Pokud láska, která má proudit od rodičů k jejich dítě, neproudí, bude se to zřejmě bolestně podepisovat i do budoucnosti toho dítěte.

U Panny Marie vidíme, jak v každé situaci dokázala důvěřovat Bohu a jeho prozřetelnosti. Díky tomu mohla projít všemi zkouškami a obstát ve svém poslání. Kéž se této důvěře u Matky Boží stále více učíme a díky tomu také obstojíme ve všem, co nám tento další rok přinese.

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | vypnout grafiku | mobilní verze  | Code by PCHweb