Aktuální informace z farnosti

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • 0 Ohlášky Neděle Božího slova - 3. neděle v mezidobí, 23. 1.

  Děkuji za dnešní sbírku na Biblické dílo. Na stolíku najdete materiály k rozjímání Bible. Můžete se tam zapsat i pro objednání Nového zákona katolický překlad s výkladovými poznámkami. Cena 405 Kč. Najdete zde další pomůcku k rozjímání Božího slova pomocí SPAM deníku. Zakoupit jej můžete za 150 Kč. S ohledem na zdravotní problémy některých lektorů hledáme stále další dobrovolníky. Služba na vás vyjde 1x za 6 týdnů. Zapsat se můžete na stolíku. Filmový apoštolát zve zítra v pondělí 24. 1. v 18:30 na film Apoštol Pavel. Přijměte pozvání na Triduum Modliteb matek, které se bude konat o víkendu 28. - 30. ledna. Využijme čas nám svěřený na společnou modlitbu před Pánem v pátek od 17:00 v kostele sv. Vojtěcha, v sobotu od 8:00 v kostele sv. Michaela, v neděli při adoraci od 17:00 v kostele sv. Vojtěcha.                         Nadační fond Credo opět poskytuje ohroženým rodinám finanční příspěvky v rámci dárcovského programu Navzdory. Podporují především rodiče, kteří se starají o zdravotně postižené dítě, ale i matky samoživitelky a rodiče s dětmi v nouzi, kterým koronavirová pandemie ztížila život. Výše příspěvku je 6 000 Kč pro každé zdravotně postižené dítě v rodině a 3 000 Kč pro každé zdravé dítě. Veškeré podmínky jsou na našich stránkách www.navzdory.credonf.cz.

 • 0 P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Proč musím chodit každou neděli do kostela?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 22.1.2022

  Otázky: 1. Kdo vyhraje skládací betlém? 2. Proč musím chodit každou neděli do kostela? 3. Proč se říká papeži papež a panu faráři pan farář? Host: P. Pavel Šupol   Evangelium (Lk 1,1-4;4-14-21) Už mnoho (lidí) se pokusilo sepsat vypravování o událostech, které se dovršily mezi námi, jak nám je odevzdali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky slova. A tak, když jsem všechno od začátku důkladně prozkoumal, rozhodl jsem se i já, že to pro tebe, vážený Teofile, uspořádaně vypíšu, aby ses tak mohl přesvědčit o spolehlivosti té nauky, v které jsi byl vyučen. Když se Ježíš vrátil v síle Ducha do Galileje, pověst o něm se roznesla po celém kraji. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. (Ježíš) přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy. Povstal, aby předčítal (z Písma). Podali mu knihu proroka Izaiáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo: `Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně.' Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagoze na něho upřeně hleděli. Začal k nim mluvit: "Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli."   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Proč musím chodit každou neděli do kostela?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 3. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: OTÁZKY A ODPOVĚDI

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 22.1.2022

  Kráčet společně (Syn hodos)   Chtěl bys mít co nejčastěji dobrou náladu, i když jsi nemocný a trpíš? Chtěl by ses vždy moudře a správně rozhodovat? Chtěl bys, aby ti něco potěšilo srdce, když jsi smutný, zklamaný, frustrovaný? Chtěl bys mít jasný pohled na události, na život svůj i své nejbližší? Kdo by to všechno nechtěl?! Věz, že odpovědí na všechny tyto „chtěl bych“ je Boží slovo. Tak to tvrdí dnešní žalm. „Pánův zákon… osvěžuje duši, dává moudrost, potěšuje srdce, osvěcuje oči“ (Ž 19, 8–9). Pokud bys četl žalm s pořadovým číslem o sto výše, tak by ses dozvěděl 176 důvodů, proč číst Písmo, čím tě ono obdarovává. Pokud bys četl 24. kapitolu Knihy Sirachova syna, dozvěděl by ses, co všechno nabízí moudrost. A 32. verš této kapitoly říká: „Toto všechno je kniha smlouvy Nejvyššího.“ Boží slovo je moudrost… Všimni si, jak si Lukáš na začátku svého evangelia staví svou „dřevěnou vyvýšeninu“ (Neh 8, 4): důkladné prozkoumání všeho od počátku (Lk 1, 3). Tak jako Ezdráš četl knihu Božího zákona, kapitolu za kapitolou, aby lid znal Boží cesty a kráčel po nich. Dnes je Neděle Božího slova. V našich kostelích zazní mnoho výzev číst Písmo svaté. Zazní však i nějaké nabídky Písmo vysvětlovat (Neh 8, 8), důkladně zkoumat? Například: „Dnes odpoledne o druhé bude katecheze ke Knize žalmů a pak ji celou přečteme.“ Toto je reálná nabídka této neděle v jedné farnosti na Kysucích… Vzpomeňme si na eunucha etiopské královny, který si ve voze cestou z Jeruzaléma četl Knihu proroka Izaiáše, když Pán k němu poslal jáhna Filipa, ten se ho zeptal, jestli rozumí tomu, co čte. Odpověď zněla: „Jak bych mohl, když mi to nikdo nevysvětlí?“ (Sk 8, 31). Čtení je jen jedna z možností, jak Boží slovo poznávat. Dalšími jsou poslouchat, studovat, modlit se a učit se nazpaměť. A k tomu potřebujeme někoho, kdo nás bude doprovázet, kdo nám to vysvětlí. Na druhé straně jsou však lidé ochotni doprovázet, ale zjišťují, že není zájem. Začarovaný kruh. Prolomíš ho? Ježíš v nazaretské synagoze přečetl text z Knihy proroka Izaiáše, knihu svinul, vrátil ji sluhovi a sedl si. Když se oči všech upřely na něho, řekl: „Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli“ (Lk 4, 21). Budeš-li číst Písmo, naplní se i ve tvém životě. Stojíš o takový poklad?

 • 0 Výsledky tříkrálové sbírky

  V sobotu 8. ledna proběhla ve většině obcí v působnosti Charity Otrokovice tradiční tříkrálová sbírka. Lidé se tak po roční pauze mohli těšit na osobní setkání se skupinkami koledníků, kteří do jejich domovů přišli popřát do nového roku 2022. Jen ve třech místech (Komárov, Halenkovice, Kvítkovice) koledování nebylo možné. Právě tam, ale i v ostatních obcích Charita po loňské zkušenosti rozmístila statické pokladničky. „Další ročník sbírky je úspěšně za námi. Jsme moc rádi, že tentokrát naši koledníci mohli vyrazit do terénu a tváří v tvář se setkat s našimi dárci,“ uvedl za otrokovickou Charitu koordinátor sbírky Jan Žalčík. Z tváří všech koledníků i jejich vedoucích bylo patrné, že lidé jejich návštěvu přivítali s radostí. Svou štědrostí pak potvrdili známou pravdu, že právě v časech těžkých se dokážeme více semknout a pomáhat si. To dokládají i výsledky letošní sbírky. Celková částka vystoupala na 738 828 Kč. Je důležité říct, že podle pevně daného klíče zůstane 65 % z této částky přímo v Charitě Otrokovice. Tyto prostředky budou využity na přímou pomoc konkrétním žadatelům z Otrokovic a okolí a na některé projekty služeb Charity. I nadále, a to po celý rok, je možné podpořit tříkrálovou sbírku formou online koledy na www.trikralovasbirka.cz. „Děkujeme všem našim dárcům za jejich přízeň, koledníkům i jejich vedoucím za účast i všem ostatním dobrovolníkům, kteří nám jakkoli pomáhali,“ dodal na závěr Žalčík.  Děkujeme, že pomáháte s námi! Každá koruna pomáhá.     Město (obec) Vybraná částka Žlutava 46 093 Pohořelice 38 336 Halenkovice 23 425 Oldřichovice 16 879 Tlumačov 71 214 Komárov 9 170 Napajedla 166 837 Spytihněv 71 144 Otrokovice 294 607 Vitar Zlín 1 123 CELKEM 738 828  

 • 0 Ohlášky 2. neděle v mezidobí, 16. 1.

    Děkuji všem, kdo přišli pomoct s odstrojováním velkých stromů. V úterý vstoupíme do týdne modliteb za jednotu křesťanů, který probíhá od 18. – 25. 1. Na tento úmysl máme proto pamatovat při společných bohoslužbách i v osobních modlitbách. Podklady k letošnímu týdnu najdete na farním webu. V rámci tohoto týdne jsem pozvaní od středy 20. 1. od 18:00 ­do soboty 22. 1. do 18:00 k třídennímu půstu a modlitbám za Česko. Plakát i s průvodním dopisem odkazujícím na inspiraci k tomuto půstu v Bibli najdete na vývěsce a webu.   Naše farnost bude hostit konferenci Poslaný chválit pro všechny, kteří se věnují službě chval ve svých společenstvích a farnostech. Díky tomu jste zváni na Večery chval. V sobotu nebude ranní mše svatá, ale až v 17:00 u sv. Vojtěcha. Po ní bude Večer chval, který povedou Lámačské chvály.     Příští neděli 23. 1. budeme slavit neděli Božího slova, kterou vyhlásil papež František. Tato neděle zvlášť zaměřená na naše lektory. Zároveň bude sbírka na podporu biblického apoštolátu. Je to příležitost pozvat do služby lektorů další farníky. S ohledem na zdravotní problémy některých lektorů hledáme další dobrovolníky. Služba na vás vyjde 1x za 6 týdnů. Zapsat se můžete na stolíku.   ZMĚNA BOHOSLUŽEB TENTO TÝDEN V sobotu mše svatá v 17:00 u sv. Vojtěcha.    

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 2. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: PÁN KRALUJE

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 15.1.2022

  Kráčet společně (Syn hodos)   Přemýšlím nad tím, že když Izrael dostal skrze proroka Izaiáše tak velká, vznešená a mocná přislíbení, proč se nenaplnila? Proč místo toho, aby byl „zářivou korunou v Pánově ruce, královským věncem v ruce svého Boha“ (Iz 62, 3), byl odlomen z kmene olivy (srov. Řím 11)? Jistě, Bůh Izrael přivede, vštípí zpět. Ale odlomil ho, protože neplnil své poslání. Izrael měl být svatým národem, královstvím kněží – tedy svým výjimečným, svatým životem měl přitahovat ostatní národy k pravému Bohu a svým kněžským úkolem – přinášením obětí – měl pohanům přinést spásu. Ale Izrael se zaměřil na sebe a viděl jen své vyvolení, ale ne svůj úkol. Nyní je naším úkolem – úkolem Církve – žít jako vyvolený, svatý národ, jako království kněží, abychom splnili úkol, daný původně Izraeli: přinést pohanům spásu. Neboť k tomu jsme byli povoláni k životu s Bohem. Zaměříme-li se na sebe – na svou vlastní spásu, ale zapomeneme na lidi kolem sebe, i my můžeme být odlomeni. Ne celá Církev, ale jednotlivci či místní církve, jak se to už nejednou stalo v dějinách. Stačí se podívat na dnešní Turecko či severní Afriku, kde kdysi byly vzkvétající církve. A možná stačí podívat se na nejbližší okolí - zatímco před 40-50 lety se všichni sousedé snažili žít podle Božího zákona, dnes je tvůj dům a tvá rodina možná osamocená v moři pokřtěných pohanů. Jak máme svůj úkol plnit? V podstatě jednoduše. Žalmista říká: „Zpívejte Pánu píseň novou!" Nový člověk žije novým životem a zpívá novou píseň. O čem zpívá tvůj život? O Ježíšovi? O tom, že Pán kraluje? Nebo „zpívá“ o sporech, svárech, hádkách, křicích, rouhání, smilství, pornografii…? Žalmista říká: „Zvěstujte jeho spásu den co den.“ Jen ten, kdo si je vědom své spásy, může ji ohlašovat jiným. Víš, že jsi zachráněn? A z čeho jsi zachráněn? Pokud to víš, nemůžeš mlčet. Žalmista říká: „Klanějte se Pánu v posvátném rouchu.“ Posvátné roucho je čisté srdce, duše očištěná od hříchů. Ten, kdo zažil bytostně takové očištění, tak padá před Bohem na kolena a klaní se… I ty jsi byl ve křtu očištěn, proto nesetrvávej v hříchu, ale klaň se Pánu. Hned teď nech čtení a pokloň se Pánu. Pokud je třeba, vyznej svůj hřích, lituj a změň své smýšlení jako součást poklony Pánu Víš, co bude výsledkem? Budeš hlásat mezi pohany: „Pán kraluje!“ (Ž 96, 10). Pokud se toho bojíš, ať ti je povzbuzením, že nejsi na to sám. Určitě je ve tvém okolí někdo, kdo se také pokouší ohlašovat (možná i slovem): „Pán kraluje!“ Spoj se s ním a hlásejte spolu. Hlas (život) dvou je silnější než hlas (život) jednoho. Někdo vás uslyší/uvidí a přidá se. Bude kráčet spolu (syn hodos), budete zpívat novou píseň a „Pán bude každý den rozmnožovat ty, kdo mají být spaseni“ (srov. Sk 2, 47). P.S. Když si přečteš dnešní evangelium o svatbě v Káně (Jan 2, 1-11) a spojíš si ho s prvním čtením a žalmem, uvidíš, jak je Ježíšův zázrak voláním: „Pán kraluje!“, ale i výzvou pro učedníky uvěřit a žít novým životem, a tak se i stalo (Jn 2, 11), možná uvidíš ještě leccos jiného, ​​neboť toto evangelium je velmi bohaté na Boží dary.   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • 0 Připojme se k modlitbám a půstu za naši zemi

  Milí bratři a sestry, Obracíme se na ­vás s naléhavou výzvou k modlitbám a půstu za naši zemi. Jsme vděční Bohu, ževyslýchá modlitby svého lidu. Není však vyhráno. Vidíme, že společnost, ve které žijeme, se rychle mění, a je zjevné, že se věci už nevrátí do starých kolejí, jako byly před pandemií koronaviru. Naše společnost čelí určitým hrozbám, jako je ekonomická či energetická krize, prudký růst inflace, znehodnocení měny, hrozí bezpečnostní rizika, politická nestabilita a stále není vyhráno v boji s nebezpečným virem. Zároveň je současná situace velkou příležitostí pro Boží lid, aby ukázal na záchranu v Ježíši Kristu. Vnímáme, že je čas se pokořit před Pánem Ježíšem, roztrhnout v­ pokoře a oddanosti s­vé srdce a vyjádřit Kristu na jedné straně vděčnost, že naši zemi stále ochraňuje, a na straně druhé prosit za odpuštění hříchů svých a svého národa. Přichází nám na mysl tento biblický verš s velkým zaslíbením od Boha: „... Pokud můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a hledat moji tvář a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebe, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.“ 2 Pa 7,14 Pán Bůh zaslíbil, že uzdraví zemi, pokud se lidé, a na prvním místě Boží lid, před Bohem pokoří, opustí zlé jednání a bude se modlit. Bůh je věrný. On chce především změkčit naše srdce, aby bylo „masité“, a ne tvrdé jako kámen. Pouze měkké srdce je schopné pokory, pokání, soucitu a lítosti, ale také dokáže prožívat vděčnost, radost a lásku. Pojďme společně před Boží trůn, vždyť je psáno: „Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.“ Ž 4,16 Vnímáme, že je před námi nov­é období, a můžeme říci, že nastal čas ­vstoupit do „zaslíbené země“. Mnohé staré ­věci pominuly a jsou zde nov­é, můžeme teď zareagovat podobně jako Židé, kteří se před cestou zpět do zaslíbené země pokořili před Bohem v modlitbách a společném půstu u řeky Ahavy, aby si u Boha vyprosili volnou a přímou cestu: „Tam u řeky Ahavy jsem vyhlásil půst, abychom se před svým Bohem pokořili a vyprosili si u něho pro sebe, pro své dítky i pro všechen svůj majetek přímou cestu.“ Ezd 8,21 Proto ­vás prosíme, připojte se k třídennímu půstu a modlitbám v­e dnech 20.–22. 1. 2022. Půst začne už ve středu v 18 hodin a skonči v 18 hodin v sobotu. Je na vás, jakou formu půstu si zvolíte. Před Bohem je to vzácné. Setkejte se ke společným modlitbám ve vaší modlitební skupině, ať už osobně, či online. Věříme, že vás Pán Bůh povede v modlitbách skrze svého Ducha. Budeme vám také vděční, pokud tuto výzvu rozšíříte mezi své přátelé a známé. Děkujeme vám.   K výzvě se připojili a podporují ji (v abecedním pořádku): Bohdan Čančík, Pavel Černý, Jiří Čihulka, Tomáš Dittrich, Dan Drápal, Tadeusz Gaura, Miloš Kačírek, Zdena Kacířková, Vojtech Kodet, Tomáš Krajník, Libor Kučera, David Loula, Eva Loulová, Radek Maláč, Pavla Markupová, Jiří Miklóš, Bernard Mléčka, Martin Moldan, David Novák, Petr Plaňanský, Jakub Sadílek, Daniel Skokan, Jaroslav Šelong, Petr Šimmer, Petr Trantina, Aleš Vala, Bohuslav Zapadlo. Dne 7. 1. 2022

 • 0 Týden modliteb za jednotu křesťanů

  Od 18. do 25. ledna 2022 proběhne Týden modliteb za jednotu křesťanů, který spojuje křesťany z různých církví po celém světě. Jeho mottem je letos verš: „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2)   Týden modliteb za jednotu křesťanů je výrazem touhy uskutečňovat Ježíšova slova, aby všichni "byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě". (Jan 17,21) V předmluvě k textům modliteb za jednotu křesťanů nás vyzývá Mons. Tomáš Holub, předseda Rady ČBK pro ekumenismus, a Mgr. Tomáš Tyrlík, předseda ERC v ČR, abychom se uprostřed temnoty, která v podobě pandemie Covid-19 zahalila svět, znovu vydali na cestu za Světlem: "Pojďme společně za Světlem a pak s tímto Světlem do svého okolí, které mnohdy tápe, bloudí a nevidí toto životodárné Světlo. A přece to Světlo svítí! Vydává o něm svědectví také Janovo evangelium 1,5: „To světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila.“ Kéž toto Světlo Ježíš osvěcuje i naše putování tímto světem." Výběrem tématu a přípravou návrhu textů pro týden modliteb v roce 2022 byla pověřena Rada církví Blízkého východu se sídlem v libanonském Bejrútu. Ta také zvolila téma „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2). Víc než kdy jindy potřebujeme v této těžké době světlo, které svítí v temnotách, a toto světlo se, jak křesťané hlásají, zjevilo v Ježíši Kristu. V regionu, kde se lidská práva obvykle pošlapávají kvůli nespravedlivým politickým i ekonomickým zájmům, a tváří v tvář nevídané mezinárodní zdravotnické krizi i lidským ztrátám a hmotným důsledkům silné exploze, která 4. srpna 2020 zpustošila Bejrút, se místní ekumenická skupina přesto snažila představit výsledky své práce při on-line setkáních. Rada církví Blízkého východu je společenství církví, které sdílejí víru v Pána Ježíše Krista jako Boha a Vykupitele v souladu s Písmem svatým a církevní tradicí. Založena byla v roce 1974, její předchůdkyně s anglickým názvem Near East Council of Churches vznikla roku 1962. Rada je regionální ekumenický orgán, který sdružuje církve kvůli vydávání společného křesťanského svědectví v místech, kde se Kristus narodil, žil, zemřel, byl pohřben a vstal z mrtvých. Geograficky se činnost rady rozprostírá od Íránu a Perského zálivu na východě po Středozemní moře a Egypt na západě. Původně k ní patřily tři církevní rodiny: evangelické církve, starobylé východní církve a východní pravoslavné církve. V roce 1990 se k radě připojila také čtvrtá rodina, katolické církve. Všechny dohromady se nyní snaží naplňovat své společné poslání a uskutečňovat vytouženou jednotu ke slávě jediného Boha.   Texty modliteb ke stažení: Modlitby za jednotu křesťanů 2022.pdf Modlitby za jednotu křesťanů 2022.docx Zdroj: cirkev.cz

 • 0 Duchovní aplikace v mobilu

  Dnešní technické vymoženosti nám nabízejí nepřeberné množství možností. Nebude mezi nimi chybět i využívání aplikací k prohloubení našeho duchovního života? Mohou nám pomoci prohloubit osobní modlitbu, četbu Bible a mnohé další. Připravil jsem výčet doposud mně známých aplikací. Chybí tam nějaká vaše oblíbená a prozkoušená? Dejte mi vědět. Mimo aplikace by bylo možné vyjmenovat množství podcastů s duchovní tématikou, jako např. katecheze papeže Františka, pořady Tv Lux, Tv Noe, rádia Proglas, rádia Lumen, kázání U ambonu z Fortny a mnohé další, které můžete poslechnout v autě na cestách nebo třeba při vaření.                                    

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK KŘTU PÁNĚ: MLUVIT K SRDCI

  Proč měl Ježíš, jehož křest si dnes připomínáme a slavíme, úspěch u svých současníků a později u tolika následovníků? Neboť mluvil k jejich srdci, jak píše Izaiáš: „Mluvte k srdci“ (40, 2). A proč u mnohých neuspěl? Neboť mluvil k jejich srdci. Prvních se Ježíšova slova dotkla a pomohla jim ke změně života či přímo ji způsobila. I těch druhých se Ježíšova slova dotkla, ale oni měli srdce nastavené na zpochybňování, odmítání, posuzování, kritizování, škatulkování či nálepkování, na vzdor. Písmo hovoří o tvrdosti srdce. Chci se podělit o pár myšlenek, které se výrazně dotkly mého srdce v této době. První je dobrota Boha. Dnes se zmiňuje ve druhém čtení, ale část tohoto textu se četla i při mši za svítání na Narození Páně. Shodou okolností jsem právě při ní vykonával službu lektora. A hned na první větě jsem se téměř „sekl“ – nahrnuly se mi slzy do očí a mnou přeletěl jakoby dotek Boží dobroty. Jak dobrý je Bůh! „Zjevila se dobrota Boha… jeho láska k lidem… spasil nás… ze svého milosrdenství… koupelí obnovy v Duchu Svatém…“ (Tit 3, 4-7). Ten text mluvil o Boží dobrotě ke mně. Druhou je cíl synodu. Cituji ho tak, jak ho vyjádřil papež František: „…dát vypučet snům, vzbudit proroctví a vidění, dát rozkvést nadějím, podnítit důvěru, obvázat rány, provázat vztahy, vzbudit úsvit naděje, učit se jeden od druhého a vytvořit pozitivní vnímání, které osvítí mysl, zahřeje srdce, navrátí sílu rukám“ (Přípravný dokument synodu, 32). Ať se to stane! A třetí byla homilie našeho Svatého Otce, kterou řekl při mši svaté na slavnost Zjevení Páně tento čtvrtek. Mluvil o touze: „Toužit znamená udržovat při životě oheň, který plane uvnitř nás a pobízí nás, abychom hledali za okamžikem, za tím, co je viditelné. Toužit znamená přijmout život jako tajemství, které nás převyšuje, jako stále otevřená štěrbina, která zve hledět dál, neboť život není ‚celý zde‘, je také ‚tam‘. Je jako bílé plátno, které potřebuje dostat barvy… Rozněcují naše slova a naše zvyky v srdcích lidí touhu postoupit směrem k Bohu, nebo jsou jen ‚mrtvým jazykem‘, který mluví o sobě samém a k sobě samému? Je smutné, když společenství věřících již více netouží a unaveně se vleče spravováním věcí místo toho, aby se nechalo zlákat Ježíšem, výbušnou a vyrušující radostí evangelia.“ A pak nás papež volal do školy touhy k mudrcům. Oni se vydali na cestu, ptali se, vzdorovali a nakonec po nalezení Ježíše šli jinou cestou, ale za klíčový moment jejich cesty papež označil chvíli, kdy se Ježíšovi klaněli. Co se v poslední době dotklo tvého srdce? Poděl se s někým o tento Boží dotek, ať je to projevem tvého kráčení spolu (synodality). Naplníš tím i touhu Církve, aby se synodu aktivně zúčastnil každý člověk. Tedy i ty.