Aktuální informace z farnosti

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • 0 Milované město nabídne bohatý program nejenom pro rodiny

    Nadační fond CREDO zve na akci MILOVANÉ MĚSTO, která se uskuteční v neděli 20.6. od 15:00 na náměstí Míru ve Zlíně. Čeká vás bohatý program s vystoupením balónkového klauna, skákací hrad, soutěže, hudební vystoupení a mnohé další. Promluví taky Palo Strežo s přednáškou - 5 jazyků lásky.   V sobotu večer bude od 20:00 v kostele sv. Filipa a Jakuba večer s písněmi z Taize s kapelou ADORARE.     Adorare - Probuzení Live       Adorare - Oceány (Oceans)      

 • 0 VYŠLO DALŠÍ ČÍSLO FARNÍHO OBČASNÍKU

    Děkuji všem, kdo se podíleli na vydání dalšího čísla Farního občasníku. Nové vydání ke stažení zde: FOM 2021-02(05)A5

 • 0 Prohlášení biskupů k účasti na mších svatých

  Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie nemoci COVID-19 Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši, díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno, kdy onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel. Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši bližní měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, že i Církev zde přiložila ruku k dílu, což není nic navíc, protože služba Bohu a služba člověku je do ní vepsána samotným Zakladatelem. Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus. K němu také patří návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě. Technické prostředky byly v době, kdy pandemie doléhala plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň něco a nějakým způsobem z toho, co činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění. Avšak je potřeba mít stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné. Proto si Vás dovolujeme povzbudit, abyste se postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování příslušných hygienických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do kostela nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní opět připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za překonání této vlny pandemie a přicházeli do kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve. Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit Pána i zpěvem.   Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají   Biskupové Čech, Moravy a Slezska   Nepomuk, 18. května 2021

 • 0 I kostel sv. Vojtěcha a kaple sv. Anny vás zvou na Noc kostelů

  Zatímco do 1. ročníku Noci kostelů v ČR v roce 2009 se zapojilo 25 kostelů, v letošním roce je to již k dnešnímu dni 1163 kostelů a modliteben a nechybí mezi nimi ani Otrokovice a Kvítkovice. Pořadatelé napříč republikou chystají programy, při nichž budou mít návštěvníci příležitost nechat se v chrámových prostorách provést slovem, povznést hudbou, inspirovat ve ztišení a modlitbě.     Programy ve všech přihlášených kostelích ČR najdete na www.nockostelu.cz   Program v kostele sv. Vojtěcha   Program v kapli sv. Anny      Loni nás Nocí kostelů provedla Tv Noe.

 • 0 NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU

  Novénu k Duchu Svatém se modlíme od pátku po Nanebevstoupení Páně. Najdete ji i se zamyšlením na každý den např. na webu o Vojtěcha Kodeta zde: http://www.vojtechkodet.cz/   K tomu se nabízí možnost se ji modlit i s pomocí mobilní aplikace. Např. v aplikaci iZIDOOR ji najdete mezi základními modlitbami.   Pokud si ji chcete každý den propojit s nějakou písní chval, tak je najdete zde: http://hudba.signaly.cz/   CHARIZMY DUCHA SVÄTÉHO - o.Ondrej Chrvala    Pavla Petrášková: Charismata jsou dary Ducha svatého ke službě | Missio interview   Adorare Hymnus k Duchu svatém (Žďár 2012)   Timothy | DUCH SVÄTÝ PRÍĎ | live CF2018   DUCH PREPUKNI V DÁŽĎ - JANA PALAJOVÁ | Godzone tour 2017  

 • 0 Připojme se k celosvětové modlitbě růžence u nás v kostele či doma

  Každý den v 18:00 se v měsíci květnu připojujeme v kostele sv. Vojtěcha k celosvětové modlitbě růžence za ukončení pandemie COVID-19. Papežská rada pro novou evangelizaci uvedla, že katolické svatyně celého světa budou zvláštním způsobem zapojeny jako propagátoři modlitby růžence mezi katolickými jednotlivci, rodinami a komunitami. Třicet poutních míst se bude střídat ve vedení každodenního živě přenášeného růžence v 18.00 hodin (středoevropského času). Katolická církev zasvěcuje měsíc květen Nejsvětější Panně Marii. Svatý otec zahájí tento měsíc modlitby 1. května a poprosí o Mariinu přímluvu. Papež František hovořil o koronaviru a jeho ekonomických dopadech ve videoposelství účastníkům 27. iberoamerického summitu v Andoře dne 21. dubna. Pandemie COVID-19 „si vyžádala od každého národa a jeho občanů obrovské oběti,“ řekl. Krize vyzvala „celé mezinárodní společenství, aby se společně s duchem odpovědnosti a bratrství zavázalo čelit mnoha výzvám - těm, které již probíhají, i těm, které přijdou.“ Papež řekl, že se modlí za miliony lidí, kteří na COVID-19 zemřeli nebo kteří nemocí trpí, i za jejich rodiny: „Pandemie nerozlišovala a zasáhla lidi všech kultur, vyznání, sociálních a ekonomických vrstev.“ Zdůraznil, že je důležité považovat očkování proti koronaviru za „univerzální společné dobro“. „V této oblasti jsou obzvláště vítány iniciativy, které usilují o vytvoření nových forem solidarity na mezinárodní úrovni, s mechanismy zaměřenými na zajištění spravedlivé distribuce vakcín, které nejsou založeny na čistě ekonomických kritériích, ale berou v úvahu potřeby všech, zejména těch nejzranitelnějších a nejpotřebnějších.“ „S naléhavostí musíme zvážit model obnovy schopný generovat nová, inkluzivnější a udržitelnější řešení zaměřená na všeobecné společné dobro, splňující Boží slib pro všechny lidi," uvedl dále papež. Dodal, že při reakci na koronavirus by se pozornost měla věnovat tomu, aby byla zreformována mezinárodní dluhová struktura a umožněn přístup k externímu financování na podporu ekonomického rozvoje tak, „aby se každý mohl dostat ze současné situace s nejlepší šancí na zotavení“. „Nic z toho nebude možné bez silné politické vůle, která má odvahu rozhodnout se změnit věci, zejména priority, tak, aby to nebyli chudí, kdo zaplatí nejvyšší cenu za tyto tragédie, které zasáhly naši lidskou rodinu," řekl. Zdroj: www.cirkev.cz   Zahájení s papežem Františkem sobota 1.5.2021   Seznam vybraných poutních míst včetně odkazů na záznamy či přímé přenosy najdete zde.    Modlitební úmysly Svatého otce na jednotlivé dny v měsíci květnu Za celý svět raněný touto pandemií   Za všechny zesnulé Za všechny, kteří se nemohli rozloučit se svými milovanými zesnulými Za všechny nakažené koronavirem a všechny nemocné Za všechny těhotné ženy a jejich nenarozené děti Za všechny děti a dospívající Za všechny mladé lidi Za všechny rodiny Za všechny pracovníky médií Za všechny seniory Za všechny lidi s postižením Za všechny chudé, bez domova a ty, kteří se nacházejí v ekonomické nouzi Za všechny, kteří žijí sami, a ty, kteří ztratili naději Za všechny vězněné Za všechny vědce a instituce lékařského výzkumu Za všechny migranty Za všechny oběti násilí a obchodu s lidmi Za všechny světové představitele a vedoucí mezinárodních organizací Za všechny lékaře a zdravotní sestry Za všechny lidi ve válce a za světový mír Za všechny lékárníky a zdravotnický personál Za všechny sociální pracovníky Za všechny dobrovolníky Za veškerý policejní, armádní personál a za všechny hasiče Za všechny, kteří poskytují základní služby Za všechny učitele, studenty a pedagogy Za všechny pracující a podnikatele Za všechny nezaměstnané Za Svatého otce, biskupy, kněze a jáhny Za všechny zasvěcené muže a ženy Za církev Za ukončení pandemie a obnovu našeho sociálního a ekonomického života   Doma se můžete modlit společně, pokud jste sami, můžete se připojit k záznamu z Tv Lux.   RADOSTNÝ RUŽENEC   BOLESTNÝ RUŽENEC   SLÁVNOSTNÝ RUŽENEC   RUŽENEC SVETLA  

 • 0 Pozdrav z kněžského semináře

  V neděli jsme měli den modliteb za nová duchovní povolání. Při té příležitosti jsem četl pozdrav z našeho kněžského semináře, který rád přidávám i zde. Vážení otcové, chtěl bych Vás pozdravit z Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Využívám této příležitosti, abych Vám a Vašim farníkům poděkoval za štědrost, se kterou kněžský seminář podporujete. Seminář je výhradně odkázán na finanční dary od věřících v rámci sbírky na seminář. Mnohé farnosti nám pomáhají i skrze sbírku zeleniny, ovoce, trvanlivých potravin atp. Každé pondělí během školního roku slavíme mši svatou za naše dobrodince, kteří nás podporují po stránce duchovní, finanční a hmotné. Zároveň jsme propojeni během roku i skrze vzájemnou modlitbu v adorační dny farností naší arcidiecéze. Aktuální farnosti, se kterými jsme v daný den ve spojení, jsou uvedeny na stránkách semináře – www.knezskyseminar.cz. V letošním akademickém roce děkujeme Pánu Bohu za znovuotevření kněžského semináře, které se událo před 30 lety. V tomto akademickém roce je v semináři v Olomouci 11 bohoslovců z naší arcidiecéze, v Římě 2 bohoslovci a v teologickém konviktu 1 bratr. Bohu díky za tyto muže. Vážení otcové, ještě jednou velké díky za všechno. S přáním velikonoční radosti a ve vzájemné modlitbě a podpoře P. Pavel Stuška, rektor AKS   Aktuální seznam bohoslovců dle jednotlivých diecézí www.knezskyseminar.cz/lide/bohoslovci   Při svém působení ve Zlíně jsme se věnovali vysokoškolákům skrze studentskou organizaci RR49. Jeden z vedoucích členů později nastoupil do kněžského semináře. Zaposlouchejte se do povídání o cestě ke kněžství s jáhnem Jožkou Biernátem.    Jožka Biernát - "Z RRka do konviktu"  

 • 0 Velikonoční duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem

  Zveme vás na online duchovní obnovu na téma “Aleluja – nový život v Kristu”, kterou povede známý kněz a kazatel P. Vojtěch Kodet. Program začne v pátek 23. 4. 2021 prezentací poetického díla Vzpomínky sv. Jana a následující den v sobotu 24. 4. 2021 nás P. Vojtěch Kodet provede časem obnovy. Povzbuzeni radostnou zvěstí Velikonoc chceme dále promýšlet a slavit dar nových nadechnutí, jehož se nám dostává skrze Kristovo vzkříšení. Přijměte tedy pozvání ke společnému prožití duchovní obnovy „Aleluja – nový život v Kristu“, kterou připravujeme ve spolupráci s farností sv. Filipa a Jakuba ve dnech 23. a 24. dubna 2021. Máme v úmyslu vytvořit prostor k duchovnímu občerstvení a setkání se s živým, milujícím Bohem, který chceme prostřednictvím slova mluveného i zpívaného nabídnout jak rodinám, tak jednotlivcům. Program začne v pátečním večeru 23. 4. 2021 od 19.30 prezentací poetického díla Vzpomínky sv. Jana autorem Vladimírem Švarcem. V sobotu pak s velkou radostí a očekáváním přivítáme P. Vojtěcha Kodeta, který nám bude průvodcem časem obnovy, jenž budeme moci prožít prostřednictvím online přenosu na youtube kanálu farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Začátek duchovní obnovy je plánován na 9.02 hod. a předběžný závěr na 17.00 hod. Ke sledování Vás srdečně zvou kněží farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně a členové týmu NF Credo. Těšíme se na Vás!    

 • 0 Plnomocné odpustky v neděli Božího milosrdenství

  Z dekretu O odpustcích spojených s úkony zbožnosti konanými ke cti Božího milosrdenství: Evangelium 2. velikonoční neděle vypráví o podivuhodných dílech, jaká Kristus Pán vykonal v den vzkříšení, kdy se poprvé veřejně ukázal. „Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: ,Pokoj vám.´ Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: ,Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.´ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: ,Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou´“ (J 20, 19-23). Aby věřící tento svátek prožívali s hlubokou zbožností, Svatý Otec uvedl, že v danou neděli bude možné získat plnomocné odpustky za předpokladů uvedených níže. Udělují se plnomocné odpustky za obvyklých podmínek věřícím, kteří se o 2. neděli velikonoční, tedy o neděli Božího milosrdenství, s duší zcela odvrácenou od jakéhokoliv hříchu, i všedního, zúčastní pobožnosti ke cti Božího milosrdenství, nebo se alespoň před veřejně vystavenou nebo ve svatostánku uloženou Nejsvětější svátostí oltářní pomodlí Otče náš, Věřím v Boha a invokaci: „Ježíši, důvěřuji Ti!“ Nemocní a jejich ošetřovatelé a všichni ti, kteří z vážné příčiny nemohou opustit domov nebo kteří pečlivě konají nutné úkoly pro dobro společnosti, mohou získat o neděli Božího milosrdenství plnomocné odpustky, pokud se zcela odvrátí od jakéhokoli hříchu, jak bylo řečeno výše, a s úmyslem splnit tři obvyklé podmínky, až to bude možné, pomodlí před posvátným obrazem našeho milosrdného Pána Ježíše Otče náš, Věřím v Boha a invokaci: „Ježíši, důvěřuji Ti!“   Svátek Božího milosrdenství - plnomocné odpustky   Dekret o odpustcích ke stažení zde.

 • 0 Kurz Manželské večery online

  Jelikož stále není možné scházet se osobně, zveme manžele a snoubence na online kurz Manželské večery. I v této době můžete pracovat na svém vztahu. Kurz obsahuje 8 tematických podvečerů, během kterých si procvičíte vzájemnou komunikaci, poznáte lépe potřeby vašeho partnera a naučíte se, jak si navzájem projevovat lásku a úctu.  “Osm nedělních večerů jen pro vás dva, z pohodlí domova.” Témata budou probíhat 1x týdně vždy v neděli od 18 do 20.30 hodin. Začátek kurzu: 18. dubna 2021 Cena: 650,- Kč/pár. Přihlášku najdete zde. Termíny a témata: 18. 4. Vybudovat pevné základy 25. 4. Umění komunikace 2. 5. Řešení konfliktů 9. 5. Síla odpuštění 16. 5. Rodiče a rodiče partnera 23. 5. Manželská intimita 30. 5. Láska v akci 6. 6. Závěrečné setkání Pro další informace nás kontaktujte na emailu strakova@credonadacnifond.cz. Kurz pořádáme ve spolupráci s Centrem pro rodinu Zlín. Více informací o kurzu Manželské večery najdete zde.   Kurz manželské večery