Aktuální informace z farnosti

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • 0 Vyšlo vánoční číslo Farního občasníku

  I v této době se našlo několik ochotných lidí, kteří přijali prosbu o napsání nějakého příspěvku do našeho nového čísla Farního občasníku. Děkujeme celé redakci za toto dílo, ve kterém pokračuje i po 30 letech vytisknutí 1. čísla v naší farnosti.   Nové číslo ke stažení zde: FOM 2020-07(12)

 • 0 Nedělní kázání nejenom pro děti

  Přátelé, po shlédnutí tohoto kázání o. Romana Vlka jsem neváhal mu ihned napsat a poděkovat za tolik skvělých myšlenek a sdílet s ním, co vše to ve mně vyvolalo. Budete prožívat něco podobného? Napište mu a pozdravte jej ode mě.   Evangelium (Lk 1,26-38) Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: "Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!" Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce." Maria řekla andělovi: "Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám." Anděl jí odpověděl: "Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoliv byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného." Maria řekla: "Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova." A anděl od ní odešel.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030     Nedělní kázání pro děti | NEDĚLÁ TRIKY | P. Roman Vlk      

 • 0 Zádušní mše za o. Adama Ruckého v Otrokovicích

  O. Adama Ruckého mnozí znají z let jeho působení v Napajedlích. S ohledem na omezení počtu lidí na jeho pohřbu se sejdeme k zádušní mši v sobotu 19. 12. ve 14:00 v kostele sv. Vojtěcha.   Parte ke stažení zde: Parte_AdamRucki_final_CZ  

 • 0 Brambory ZDARMA nejen na vánoční bramborový salát od Nadačního fondu Credo

  Krásný adventní čas všem farnostem ve Zlíně a okolí, letošní rok je mimořádný, v mnohém nesnadný, ale kromě mnoha nových věcí se děje i mnoho dobrých skutků. Ty v letošním roce koná v našem kraji i zlínský patriot Radomír Lapčík. Do dárcovského programu NAVZDORY věnoval miliony korun pro rodiny s postiženými dětmi a matky samoživitelky, následně koupil 100 tabletů pro podporu výuky dětí ze sociálně slabých rodin a nyní se rozhodl pro dvojnásobný dobrý skutek. Pomoci zěmědělcům velkým výkupem brambor a zároveň udělat radost těm, kterým pytel brambor zdarma pomůže ušetřit na jiné vánoční potraviny.  Přijměte i Vy nabídku Nadačího fondu Credo a přijďte si vyzvednout 25 kg pytel brambor ZDARMA na jedno dítě nebo osobu. Brambory se budou rozdávat na výdejním místě od 17.prosince, každý všední den od 7 do 10 hodin a odpoledne od 15 do 17 hodin. Výdejním místem je Areál Zlín Projektu (ANLI s.r.o.) na adrese Pod Šternberkem 306, Zlín-Louky.  Kontaktní osobou na místě pro výdej brambor je dopoledne pan Libor Zehnal (tel. 602 716 051),   odpoledne pak pan Libor Kučera ( mobil:770135381 ) Termíny výdeje brambor v roce 2020 jsou: 17. 12.2020   -  15 - 17 hod 18. 12.2020   -   7-10 hod  a 15 - 17 hod 21. 12.2020   -   7-10 hod  a 15 - 17 hod 22. 12.2020   -   7-10 hod  a 15 - 17 hod 23. 12.2020   -   7-10 hod  a 15 - 17 hod 28. 12.2020   -   7-10 hod  a 15 - 17 hod 29. 12.2020   -   7-10 hod  a 15 - 17 hod 30. 12.2020   -   7-10 hod  a 15 - 17 hod 31. 12.2020   -   7-10 hod  a 15 - 17 hod   O případném výdeji brambor v roce 2021 vás budeme informovat!   Pokud znáte ve svém okolí lidi a rodiny, které pomoc v podobě pytle brambor zdarma také uvítají, s radostí se s nimi o tuto zprávu podělte.   Přejeme všem příjemné adventní dny a radostné Vánoce.   Tým Nadačního fondu Credo   Situační mapa: Bod 3 je vstup do areálu Body 1 a 2 jsou výdejní místa.  

 • 0 Zamyšlení 3. neděle adventní: Důležitá otázka

  Dopisy Božím domácím (viz Mt 10,24) Jak to bude dál? Budou mše? Přijde zpřísnění? Jaké budeme mít Vánoce? Možná se setkáváš s podobnými otázkami. Jsou oprávněné. Ale nezabírají v myslích či srdcích mnoha lidí příliš místa? Jako každý rok, Církev nám na Třetí adventní neděli nabízí namísto těchto otázek otázku o radosti. Raduješ se? Je radost něčím, co je ve tvém srdci, ve tvém myšlení i jednání ve dne i v noci? Samozřejmě, ne ledajaká radost, ale radost z Pána (viz Neh 8,10). Přinášíš ji lidem kolem sebe - jemně, nenuceně, laskavě, i když možná mnozí kolem tebe reptají, stěžují si, nadávají? Podívej se, jaký důvod radosti nám nabízí liturgie této neděle ústy proroka Izaiáše: Bůh "mi oblékl roucho spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti jak ženicha zdobeného věncem, jako nevěstu ozdobenou šperky" (Iz 61,10bc). To se už stalo. Při křtu jsi byl přijat do Boží rodiny, dostal jsi roucho spásy, plášť spravedlnosti. Že se tak necítíš? To není otázka cítění se, ale otázka víry. Stalo se to a tečka. Stal ses členem Boží rodiny. Z toho plyne naše radost v každé době. "I kdybych měl jít tmavou dolinou … ty jsi se mnou." Vždy a všude jsem Bohem milován, chráněn, potěšován … I tehdy, když mě situace ve světě či kolem mě nebo přímo ve mně vede k nářku, pláči bolesti. Vím, není snadné to takto stále prožívat. Je těžké, přímo nemožné stále plesat a velebit Boha. Ale musíme se o to aspoň pokoušet. Víš, v jaké situaci se Maria modlila svůj Magnifikat (část z něj se dnes zpívá jako responsoriální zpěv)? Čekala nemanželské dítě. Utekla od Josefa (i tak se dá vysvětlit její odchod k příbuzné Alžbětě). Neměla ponětí, co bude dál, jestli to vůbec přežije. Přesto prožívala radost, která z její modlitby přímo srší. A podívej se na Jana Křtitele. Tak snadno si mohl přivlastnit roli Mesiáše. Vždyť i tak mu ji připisovali. A on? "Nejsem hoden." A co bylo jeho radostí? Ohlašoval evangelium = radostnou zvěst: "Mezi vámi stojí ten, kterého neznáte" (Jan 1,26). Jakoby říkal: Ten, na kterého čekáme, je už tady. Je mezi námi. Brzy se dozvíte, kdo to je. Těšte se na tu chvíli. Těšte se, že se splní zaslíbení dané otcem. Radujte se, protože se blíží vaše vykoupení… Jak by Jan hlásal radostnou zvěst, kdyby sám neměl v srdci radost z Pána? Co hlásáme v těchto dnech světu kolem nás my? Radost či reptání? Všimni si, že Pavel nám přímo přikazuje radovat se (viz 1Sol 5,16; Flp 4,4). Ale to je možné pouze tehdy, pokud se ustavičně modlíme (máme srdce nasměrována na Boha, ne na svět), když za všechno děkujeme (už jsi poděkoval Bohu za koronakrizi?), když se varujeme zla v jakékoliv podobě (zlo se často tváří jako dobro, zejména tehdy, když se lísá naší pýše). Máme na to všechno sílu i schopnost, vždyť jsme zahaleni pláštěm spravedlnosti, okrášleni šperky. Ledaže bys to všechno zahodil. V takovém případě vyznej svůj hřích, vzbuď lítost a utíkej ke zpovědi. Vrátí se ti radost a pokoj. Vrátí se ti jásot: "Velebí má duše Pána…"

 • 0 Nedělní kázání pro děti – Vlčí doupě i se soutěží

  Co napadlo o. Romana k evangeliu, které čteme v neděli v kostele? Zamyšlení vhodné nejenom pro děti... A taky adventní soutěž.  Evangelium (Jan 1,6-8.19-28) Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, jen měl svědčit o tom světle. Toto je Janovo svědectví, když k němu židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali: "Kdo jsI?" Vyznal to a nezapřel. Vyznal: "Já nejsem Mesiáš." Zeptali se ho: "Co tedy jsi? Eliáš?" Řekl: "Nejsem." "Jsi ten Prorok?" Odpověděl: "Ne." Řekli mu tedy: "Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kdo nás poslali. Co říkáš sám o sobě?" Řekl: "Já jsem hlas volajícího na poušti: 'Vyrovnejte cestu Pánu', jak řekl prorok Izaiáš." Někteří z poslů byli farizeové. Ti se ho zeptali: "Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten Prorok?" Jan jim řekl: "Já křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte; ten, který má přijít po mně; jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u opánků." To se stalo v Betánii na druhé straně Jordánu, kde Jan křtil. SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030   Nedělní kázání pro děti | S NÍM ZAZÁŘÍŠ | P. Roman Vlk   Soutěž z Vlčího doupěte 15

 • 0 Zemřel Mons. Adam Rucki

  Český Těšín -  Uprostřed adventního očekávání byl na věčnost povolán Mons. Adam Rucki, biskupský vikář pro péči o duchovní povolání, spirituál kněží a exercitátor. Zemřel v sobotu 12. prosince 2020 v Českém Těšíně ve věku nedožitých 70 let. Mons. Rucki se narodil  8. ledna 1951 v Bukovci u Jablunkova. Po maturitě na českotěšínském gymnáziu v roce 1969 vstoupil do olomouckého kněžského semináře a 30. června 1974 přijal v Českém Těšíně kněžské svěcení pro českotěšínskou apoštolskou administraturu. Poté působil jako kaplan nejprve v Havířově-Bludovicích, v letech 1976 až 1977 ve Frýdku a posléze v Třinci. Od roku 1978 byl současně administrátorem excurrendo ve Stříteži. V roce 1984 byl zatčen za organizování nepovolených biblických čtení pro mládež, držen ve vazbě v Ostravě a nakonec odsouzen k šestiměsíčnímu trestu odnětí svobody za trestný čin maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi; kromě toho mu byl dočasně odňat státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti. (Jeho vzpomínky na toto období zmapoval projekt Paměť národa.) Po propuštění pracoval krátce jako dělník v Jablunkově. V roce 1985 byl ustanoven farním vikářem ve Valašských Kloboukách a od 1. srpna 1989 se stal farářem v Napajedlích, odkud spravoval excurrendo také farnost Spytihněv a do roku 1990 i farnosti Pohořelice a Lhota u Malenovic. Od roku 1993 byl rovněž děkanem zlínského děkanátu. Roku 1995 odešel do Olomouce, kde působil jako spirituál Arcibiskupského kněžského semináře až do svého jmenování biskupským vikářem pro péči o duchovní povolání v ostravsko-opavské diecézi v roce 2005. Dne 12. ledna 2012 jej papež Benedikt XVI. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti.    Foto: pametnaroda.cz   Zdroj: https://doo.cz/     

 • 0 Domov pro seniory Napajedla hledá dobrovolníky na pomoc při pandemii

  V organizaci je v současné době vyšší výskyt nákazy covid-19 jak mezi klienty, tak i mezi zaměstnanci. Stavy zaměstnanců jsou velmi oslabené, mnozí jsou v pracovní neschopnosti. Momentálně máme naprostý nedostatek zdravotních sester, chybí také pečovatelky v přímé péči o klienty a uklízečky. Pokud by chtěl někdo pomoci, ať už jako dobrovolník či brigádník, budeme moc rádi. Organizace také uvítá, pokud by chtěl někdo darovat ochranné pomůcky, jako jsou ochranné obleky, štíty, návleky na nohy, rukavice, respirátory a další pomůcky. Uvítáme i případnou finanční pomoc, jelikož nejen pomůcky jsou velmi drahé, ale třeba také odvoz covid odpadu je velmi nákladný. Organizace na konci roku už nedisponuje finančními prostředky v takové míře, jak by v tuto složitou chvíli potřebovala. V případě nabídky personální výpomoci se prosím obracejte na Bc. Mlýnkovou, tel, 739 431 422, email: soc.mlynkova@dsnapajedla.cz , v ostatních záležitostech na ředitele organizace Bc. Libigera, tel:  603 157 791, email: reditel@dsnapajedla.cz. Děkujeme.9.12.2020, Bc. David Libiger, ředitel organizace     Domov pro seniory Napajedla, p. o. Husova 1165, 763 61 Napajedla 603 907 679, 577 941 249 dsnapajedla.cz  

 • 0 Novinky ve Vlčím doupěti i s kázáním

  Otec Roman Vlk si i tento týden se svým týmem opět dal práci a máme na světě další nedělní kázání. A nejenom to, odpovídal na otázky dětí, natáčela s ním ČT a dokonce rozjeli nový web. Evangelium (Mk 1,1-8) Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím: Je psáno u proroka Izaiáše: "Hle, já posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!" Když Jan Křtitel (vystoupil) na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a (přitom) vyznávali své hříchy. Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás. Živil se kobylkami a medem divokých včel. Kázal: "Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým."   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz/ INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030     Nedělní kázání pro děti | JE DOBRODRUH - DOBRÝ DRUH | P. Roman Vlk     Speciál - odpovědi na otázky dětí   Vlčí doupě v Noevinách

 • 0 Evangelizační projekt Godzone Tour bude i v době koronaviru

  Každoročně v tuto dobu máme již za sebou zážitek z večera s názvem Godzone Tour. Letos, tak jako u většiny velkých akcí, se nic konat nemůže. Tým Godzone však nezahálel. Ještě v prvních týdnech, kdy bylo jasné, že to nepůjde v tom rozsahu, jak jsme jej znali, přesto byly nachystáni jít do menších projektů a tvořily se týmy, které by zajistily program ve 48 městech na Slovensku a 25 městech v ČR. Je to neuvěřitelné, kolik lidí bylo ochotných přiložit ruku k tomuto dílu. Protože to však současná situace neumožňuje ani na Slovensku, ani u nás, celý koncept příprav se zaměřil na program, který budete moci sledovat doma nebo v malých skupinkách někde společně. Těšíte se? Tak nezmeškejte 11. – 12. prosince, kdy je pro nás přichystán online evangelizační film a k jeho sledování jste zváni zdarma.   Odkazy: https://tour.godzone.sk/2020/   TO, NA ČOM ZÁLEŽÍ - ESPÉ ft. AUGUSTÍN   AKO SA USKUTOČNÍ G̶O̶D̶Z̶O̶N̶E TOUR 2020? | Július Slovák   TRAILER - FILM TO, NA ČOM ZÁLEŽÍ   Zavzpomínejme na loňské Godzone Tour 2019