Aktuální informace z farnosti

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • 0 P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Jak mohly Ježíšovi najednou zbělet šaty?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 13.3.2022

  Otázky: Jak mohly Ježíšovi najednou zbělet šaty? Proč se postit? Proč si Ježíš vybral zrovna 12 učedníků? Host: P. Pavel Šupol   Evangelium ( Lk 9,28b-36) Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi na horu pomodlit se. Když se modlil, výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. A hle, rozmlouvali s ním dva muži – byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se ve slávě a mluvili o jeho smrti, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy však přemohl spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu a ty dva muže stát u něho. Jak se potom od něho vzdalovali, řekl Petr Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady! Postavíme tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Nevěděl, co mluví. Zatímco to říkal, objevil se oblak a zahalil je. Když se octli v oblaku, padla na ně bázeň. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!“ Když se ten hlas ozval, byl už Ježíš sám. Zachovali o tom mlčení a nikomu v oněch dnech nepověděli nic o tom, co viděli.   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Jak mohly Ježíšovi najednou zbělet šaty?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 2. NEDĚLI POSTNÍ: OTÁZKY A VYZNÁNÍ

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 13.3.2022

  Kráčet společně (Syn hodos)   Dost často slyšíme, že Ježíš se před třemi apoštoly proměnil na vysoké hoře proto, aby je posílil pro nastávající boj. Měl totiž projít krutým utrpením a smrtí, což mohlo nepřipravené učedníky zlomit. A vlastně je i zlomilo. Ale proč se čte toto evangelium nám, kteří toto posílení nepotřebujeme, neboť víme, že to celé skončilo vítězstvím? Klíčem k nalezení odpovědi na tuto otázku je souvislost evangelia s ostatními biblickými texty této neděle. Nejprve tedy evangelium. Ježíš jde se třemi apoštoly na vysokou horu a tam se před nimi promění. Vidí Ježíše v jeho slávě. Ještě nechápou souvislosti, ale vidí, že Ježíš má moc, vidí ho ve slávě. Abraham dostává příslib potomstva hojného jako hvězd na nebi a země „od Egyptské řeky až po velkou řeku, Eufrat“ (Gn 5, 5. 18). My víme, že Bůh svůj slib naplnil. Pavel píše Filipanům o vlasti, kterou máme v nebi, Mluví o tom, že jednou budeme mít oslavené tělo (Flp 3, 20. 21). A my s vědomím, že Bůh naplnil příslib daný Abrahamovi, a vědomím, že Ježíš se proměnil, můžeme svůj zrak upírat do budoucnosti v očekávání, že Bůh i pro nás splní příslib vlasti v nebi a oslaveného těla. Slova žalmisty v těchto souvislostech jakoby vyjadřovala dvě věci. Naší slávou je Bůh. Již nyní jsme díky křtu nějakým způsobem oslaveni: „Bůh je mé světlo a má spása" (Ž 27, 1). Druhou věcí je žalmistova i naše důvěra: „Věřím, že uvidím dobrodiní Páně v zemi žijících" (v. 13). Potřebujeme víru i důvěru, neboť čekání na naplnění je často obtížné. Trvá dlouho. Copak se Abraham nepokusil sám si pořídit potomka? Nedopadlo to velmi slavně s Agar a Izmaelem. Chvíle, kdy i my budeme mít oslavené tělo, je v nedohlednu, až se Ježíš vrátí… Ale ať čas neoslabuje naši důvěru. Naopak, ať nás motivuje být co nejlépe připraveni. Takže závěr: Až uslyšíme dnes slova o Pánově proměnění, ať nás vedou k větší touze být s ním. Ta se naplní, když s ním budeme žít. A žít s ním znamená konat pokání, hledat Boží cesty a plnit Boží vůli.

 • 0 P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Co je to půst?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 5.3.2022

  Otázky: Co to znamená půst? Co je to pokušení? Soutěžní otázka   Evangelium  (Lk 4,1-13) Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha Svatého. Duch ho vodil pouští čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. Ty dny nic nejedl, a když uplynuly, vyhladověl. Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se z něho stane chléb!“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: `Nejen z chleba žije člověk.'„ Pak ho (ďábel) vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa a řekl mu: „Všechnu tuto moc a jejich slávu dám tobě, protože mně je odevzdána a dávám ji, komu chci. Jestliže se přede mnou skloníš, všechno to bude tvoje.“ Ježíš mu na to řekl: „Je psáno: `Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit!'„ Potom ho (ďábel) zavedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů! Je přece psáno: `Svým andělům vydá o tobě příkaz, aby tě ochránili, a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.'„ Ježíš mu odpověděl: „Je řečeno: `Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha!'„ Když ďábel dokončil všechna pokušení, opustil ho až do určeného času.   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Co je to půst?   Videonávod - skládání kříže   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 1. NEDĚLI POSTNÍ: OTÁZKY A VYZNÁNÍ

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 5.3.2022

  Kráčet společně (Syn hodos)   Když začala a probíhá pandemie, položil jsi Bohu alespoň jednou otázku: „Bože, když jsi toto dopustil, co mě (nás) tím chceš naučit, jaká je moje úloha, v čem se mám změnit?“? Jaká byla Pánova odpověď? Když nyní Rusko napadlo Ukrajinu, znovu potřebujeme položit Bohu podobnou otázku: „Bože, co jsem zanedbal, že se toto děje? Co mám změnit, aby se vrátil pokoj do srdcí lidí? Jak mohu být světlem v temnotách, které zdánlivě pohlcují svět?“ Pozorně poslouchej, co ti Bůh odpoví. Možná si řekneš, že kdo jsi ty, abys kladl takové otázky. Odpověď je jasná – jsi Boží dítě a máš právo znát odpovědi. Biblické čtení této neděle jsou jednou z Božích odpovědí na otázky našeho srdce. Bůh nás chce naučit víře. Ba spíše vyznávání naší víry. Podívej se na toho otce rodiny, jak stojí před Jahvem, před jehož oltář položil plný koš ze své první úrody v zaslíbené zemi, a vyznává, že Pán splnil všechna svá přislíbení o vysvobození a darování země. A ten chlap se tam pak se svou rodinou klaněl Pánu. První úkol: Postav se dnes se svou rodinou před Pána (nemusíš v chrámu, možná doma před křížem) a vyznávej, čím vším tě Pán obdaroval. A pak se spolu pokloňte Pánu. Doslova. Možná to navždy změní atmosféru ve tvém domě. Apoštol Pavel píše Římanům, že být spasen / vysvobozen z hříchů / přijat do Boží rodiny / obdarován věčným životem znamená vyznávat: „Ježíš je Pán!" Druhý úkol: Po splnění prvního zůstaň se svými blízkými stát před Bohem a každý ať vyzná: „Ježíš je Pán!“ Nic jiného nemusíte dělat, říct. Budete mít společný zážitek víry, svého vyznání (možná prvního skutečného v životě). Ne z kostela, kde je tak snadné cosi mumlat pod nosem při recitování Vyznání víry, ale z prostředí rodiny, kde jste se možná až do této neděle hádali, křičeli po sobě, nebo ani nemluvili… Budete mít na čem stavět. Bude to společný krok na cestě s Ježíšem. Společný krok. Syn hodos. Celé měsíce intenzivně vnímám, jak mi Bůh klade na srdce společné kráčení. Jak nám s manželkou postupně ukazuje jména lidí, které máme oslovit pro společné kráčení. Už máme dvě společenství a žijeme v naději, že tuto neděli se podaří pozvat lidi k vytvoření dalšího. Kdyby nebylo pandemie, asi bychom se k tomu nikdy neodhodlali. Ale protože čas izolace v nás umožnil zrání touhy po společenství - být s lidmi, vykročili jsme a Bůh jedná. Kdyby nenastala válka, asi bych nebyl tak naléhavý i v těchto textech. Ale dnešní situací ve světě mi Bůh říká, že nesmíme otálet a zůstat na cestě (i když k Bohu) sami. Kráčení spolu nás činí silnými. Individualismus („mám právo…“, „mám svobodu“) nás vydává do rukou nepřítele. Pokud oba úkoly dnes ve své rodině splníš, úspěšně vykročíte na synodální cestě společného kráčení. A Pán bude žehnat: „Protože se ke mně přitulil, vysvobodím ho, ujmu se ho, neboť zná mé jméno. Když ke mně zavolá, já ho vyslyším a budu u něho v soužení, zachráním ho i oslavím" (Ž 91, 14-15). Třetí úkol (volitelný): Jako večerní modlitbu se spolu v rodině pomodlete celý 91. žalm. PS. Pokud tento text čteš jako biskup či kněz, tak si najdi lidi, se kterými tyto úkoly splníš. I ty budeš mít zážitek společného kráčení.

 • 0 P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Jaký je rozdíl mezi popelem a popelcem?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 26.2.2022

  Otázky: Proč žák nepřekoná učitele? Proč musí lidé zemřít? Jaký je rozdíl mezi popelem a popelcem?   Evangelium (Lk 6,39-45) Ježíš řekl učedníkům přirovnání: "Může slepý vést slepého? Nespadnou oba do jámy? Není žák nad učitele; když se dokonale vyučí, bude jako jeho učitel. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říkat svému bratru: `Bratře, dovol, ať ti vyndám z oka třísku', a sám nevidíš ve svém oku trám! Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra. Není dobrý strom, který dává špatné ovoce, ani zase špatný strom, který dává dobré ovoce. Každý strom se pozná po vlastním ovoci. Z trní nesbírají fíky ani z bodláčí nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vydává z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale zlý ze zlého vydává zlo. Jeho ústa mluví to, čím (přetéká) srdce."   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Jaký je rozdíl mezi popelem a popelcem?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 8. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: VÁLKA A MÍR

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 26.2.2022

  Kráčet společně (Syn hodos) Možná se v nás vynořuje v těchto dnech otázka, co se to děje ve světě. Pro nás v nedalekém světě. Dnešní evangelium nám odhaluje příčinu, dává odpověď ve své poslední větě: „Z plnosti srdce mluví… ústa“ (Lk 6, 45). Naše přísloví to říká takto: „Co na srdci, to na jazyku.“ A protože žádná slova nezůstávají bez následků, tak špatná slova, slova nenávisti, hněvu, lži, nepravdy… způsobila, že dnes máme válku. Když hledáme příčiny zla ve světě, kdesi v té řadě příčin je zlo, zrozené slovy usazenými v srdcích konkrétních lidí. Přičemž to zlo není doménou jednoho národa či jednoho člověka. Je v srdcích mnoha lidí napříč jazyky, národy, státy, rasami… Pokud nedávám pozor, nejednou se objeví i v mém. A je pořádná dřina nechat ho v sobě zemřít. Jsou-li v nás dnes obavy, co bude zítra, do jakého dne se vzbudíme, tak jako křesťané jsme povinni hledat cesty, jak přinést pokoj. Ježíš ukazuje cestu - břevno ve vlastním oku a smítko v oku bližního. Pokud chci s někým spolu kráčet (syn hodos), tak se to nedá, jak ho svým břevnem mlátím za to, že on mě píchá svou třískou… Čili první věc, jak dosáhnout pokoje (i míru), je pokání ze svého břevna, jeho odstranění – neboli metanoia, změna smýšlení i jednání. Nechat špatné slovo zemřít ve svém srdci… Víš, kdy lhář přestane být lhářem? Ne tehdy, když přestane lhát, ale když začne mluvit pravdu. Kdy zloděj přestane být zlodějem? Ne tehdy, když přestane krást, ale když všechno ukradené vrátí. I s odprošením a lítostí. Kdy špatný člověk přestane být špatným? Nestačí přestat dělat zlo. Musí začít dělat dobro. Musí začít svým životem slavit Pána. Vždy, když se stane něco velkého (donedávna pandemie, nyní válka), objeví se ve mně myšlenka, zda má smysl pokračovat v tom, co dělám. A vždy dostanu velmi rychlou odpověď. Tentokrát zní takto: „Proto buďte pevní, moji milí bratři, nedejte se zviklat a vždy vynikejte v díle Páně. Víte přece, že vaše námaha není marná, když ji konáte ve spojení s Pánem.“ (1 Kor 15, 58). Ať je tato věta z dnešního druhého čtení i pro tebe povzbuzením neochabovat. Až do konce, do posledního dne svého života ochotně konejme dílo spásy, neboť každý den někdo vedle nás potřebuje naše svědectví lásky k Bohu, je-li třeba, i slovy. Toto je cesta, jak se dostat z války, z neštěstí: svým životem – myšlením, mluvením i jednáním – slavit Pána. Ještě i ve stáří budeme přinášet ovoce a tak zvěstujeme, že Pán je spravedlivý a nepravosti v něm není… (Ž 92).  

 • 0 P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Proč mám být dobrý k těm, kdo jsou na mě zlí?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 19.2.2022

  Otázky: Proč mám být dobrý k těm, kdo jsou na mě zlí? 2. Proč má Bůh rád i ty, kdo hřeší? Kdo z vás patří mezi prvních 12 výherců v soutěži z vlčího doupěte?   Evangelium (Lk 6,27-38) Ježíš řekl svým učedníkům: „Vám, kteří posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou; kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty. Každému, kdo tě prosí, dávej, a kdo ti bere, co je tvoje, od toho nežádej nic nazpátek. Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim. Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Prokazujete-li dobrodiní těm, kdo je prokazují vám, co za to můžete od Boha čekat? To přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali stejně tolik nazpátek. Ale milujte své nepřátele, prokazujte dobrodiní a půjčujte a nic nečekejte zpět. Vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete, míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jako měrou měříte, takovou se zase naměří vám.“   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Proč mám být dobrý k těm, kdo jsou na mě zlí?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 7. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: VÝZVA

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 19.2.2022

  Kráčet společně (Syn hodos) Jakou radikální změnu smýšlení dnes požaduje Ježíš! Církev k jeho příkazu milovat nepřátele jako první čtení uvádí příklad krále Davida, který také musel smýšlet radikálně jinak než lidé jeho doby. Vždyť zabít nepřítele bylo tehdy normální, přímo žádoucí. Ale David říká: „Ne!“ Ježíš žádá stejnou změnu smýšlení. Milovat nepřátele. Možná si pomyslíme, že pro něj to bylo snadné, vždyť je Boží Syn. Nezapomeň však, že byl i člověk! A nezapomeňme také, že to byl Bůh, kdo jako první začal milovat nepřátele. Počínaje Adamem, který ho zradil. Konče mnou či tebou. Všichni jsme byli Bohu nepřáteli. A on nás přesto hledal, vysvobodil, přijal zpátky. Čili miloval. Nádherně to dnes opěvuje žalmista: „Milostivý a milosrdný je Pán, shovívavý a dobrotivý nesmírně“ (Ž 103, 8). „Nové přikázání vám dávám, praví Pán; abyste se milovali navzájem, jak jsem já miloval vás.“ Tato slova dnes posloucháme jako zpěv před evangeliem, abychom věděli, že Bůh od nás žádá jen to, co Ježíš, tedy Bůh sám dělal. Není to nic nemožné. Jak jsme nosili obraz pozemského člověka, Adama, tak nyní nosme obraz nebeského člověka, Krista (viz 1 Kor 15, 49). V souvislosti s radikálností Ježíšových požadavků se mi v mysli vynořují obrazy ze synodálních setkání v našem malém společenství. Témata a otázky, které otevíráme a na které hledáme odpovědi, nám na jedné straně odhalují bídu našeho farního společenství. Neboť otázky o společném kráčení, vzájemném naslouchání, o místě, kde můžeme mluvit, o inspiracích, které vycházejí z našich společných modliteb a slavení, přinášejí množství odpovědí, které vyjadřují bezradnost, konstatují pasivitu, nezájem, odhalují, že jsme v podstatě jen jakýmisi příjemci služeb Církve, ale téměř nic nedáváme. Ale do těchto tmavých míst někdy zazáří věty naděje: „Potřebujeme se více modlit, přinášet oběti a konat dobré skutky… Připomeňme si, kdo jsme, a věřme, že Duch Svatý v nás mluví. Nebojme se vytvářet lidem příležitosti mluvit o tom, co v Církvi prožívají…“ Toto je druhá strana těchto setkání – poslouchání, co nám říká Duch. Začít taková setkání znamená radikální změnu – někdo to musí chtít, musí oslovit další, najít si na webu materiály nebo oslovit svého kněze či diecézního koordinátora, postavit se před pozvané a vést je ve společném kráčení a hledání odpovědí… Někdo ve farnosti musí začít milovat…  

 • 0 P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Co to je BLAHOSLAVENÝ?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 12.2.2022

  Otázky: 1. Co to je být blahoslavený? 2. Jaká bude nová hitovka DJ Lupíka? 3. Proč se Ježíš píše jako JESUS!   Evangelium (Lk 6,17.20-26) Když Ježíš vyvolil dvanáct apoštolů, sestoupil (s hory) a zastavil se na rovině. A s ním velký zástup jeho učedníků a velké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma i z tyrského a sidónského pobřeží. Ježíš se zahleděl na své učedníky a řekl: „Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je Boží království. Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, když vás vyloučí (ze svého středu), potupí a vaše jméno vyškrtnou jako prokleté kvůli Synu člověka. Radujte se v ten den a jásejte, máte totiž v nebi velkou odměnu; vždyť stejně se chovali jejich předkové k prorokům. Ale běda vám, boháči, neboť (už) máte své potěšení. Běda vám, kdo jste nyní nasycení, neboť budete hladovět. Běda vám, kdo se nyní smějete, neboť budete naříkat a plakat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich předkové k falešným prorokům.“   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Co to je BLAHOSLAVENÝ?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 6. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: OHEŇ NA CESTU

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 12.2.2022

  Proč je důležité věřit, že Ježíš vstal z mrtvých? Nejen důležité, ale nejdůležitější? "Pokud Kristus nevstal, vaše víra je marná a stále jste ve svých hříších," odpovídá svatý Pavel (1Kor 15,17). Pokud nebylo zmrtvýchvstání, tak není ani odpuštění hříchů. Není smíření s Bohem. Není pokoj v srdcích lidí... Nepokoje po celém světě mimo jiné hovoří o tom, že mnozí pokřtění přestali žít podle víry. Víra se pro mnohé stala jen zvykem. V neděli hodinu Bohu, ostatní hodiny týdne pro mě. V lepším případě je Bůh jeden ze zájmů pokřtěného – stejně jako fandění olympionikům (což vůbec není špatné; ale modlíš se za všechny ty, co se snaží získat pozemské vavříny, aby usilovali i o ty věčné?) či sezení u piva nebo čtení bulváru. Jen z pohledu zmrtvýchvstání můžeme vnímat ostatní biblické texty této neděle s nadějí. Mluví o dvou cestách. Jen o dvou! I když téměř ve všem v Církvi platí i-i, na konci platí buď-nebo. Nyní jsme v Církvi i světci, i hříšníci; potřebujeme milost, ale ta předpokládá i přirozenost, žijeme ve víře a používáme také rozum, máme tělo i duši… Ale na konci bude buď nebe, nebo peklo. A co bude konkrétně mým údělem, závisí jen a jen na mě. Na tom, zda si nyní vyberu kráčení se zmrtvýchvstalým Kristem, nebo kráčení s pomíjejícím se světem, závisí to, zda si na konci vyberu nebe nebo peklo. Ne Bůh mě pošle tam či onam. On jen bude (tak, jak to dělá celý můj život) respektovat mé rozhodnutí. Svatý Augustin k tomu řekl: „Nemůže špatně umřít, kdo dobře žil. Ale sotva umírá dobře, kdo žil špatně." Když zvu lidi ke společnému kráčení v rámci synodu, nejednou se zamýšlím, jestli někteří z nich věří ve zmrtvýchvstání. Nezanedbali jsme v Církvi hlásat každému a v každé době, že Ježíš vstal z mrtvých? Kolik jsem už v životě slyšel kázání o prázdném hrobě. Ale jak málo bylo o tom, že Ježíš žije! Ale ohlašovat Ježíšovo vítězství není úkol jen pro kněze. Neboť jejich prvořadý úkol je slavit svátosti s lidmi a pro lidi, kteří věří ve zmrtvýchvstání a žijí s živým Ježíšem. Ohlašovat, že Ježíš žije, je úkol každého, kdo se s Ježíšem setkal. Moje a doufám, že i tvoje - pokud ses s Ježíšem setkal. Při prvním setkání naší skupiny na téma synodu padla otázka, že proč bychom měli spolu kráčet. Odpověď je ukryta ve víře v Ježíše, ve víře v jeho zmrtvýchvstání. Tou jsme se stali (křtem) členy Boží rodiny, Kristovým tajemným tělem. Nejsme ponecháni každý sám na sebe, ale jsme pospojováni, abychom jako jedno tělo kráčeli k věčnosti. Po zemi! V každodenním životě. Ohlas tento týden někomu radostnou zvěst: Ježíš vstal z mrtvých a žije! Vůbec to nemusí být někomu cizímu, na ulici. Možná to potřebuje slyšet tvůj syn, možná kněz ve tvé farnosti, možná tvoje máma… Neboj se, radostná zvěst bude působit, i když ty možná sklidíš výsměch či nechápavý pohled…