Aktuální informace z farnosti

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 34. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: NEBUDEŠ MÍT JINÉ BOHY

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 20.11.2021

  Jako shrnutí biblických textů této neděle vidím zpěv před evangeliem: „Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Požehnané království našeho otce Davida, které přichází!“ To jsou zvolání, která mají (nejen) dnes naplňovat naše srdce, naši mysl, ale také naše ústa. Přichází Ježíš, náš Král. Ještě ho nevidíme, ale jeho příchod se každým dnem přibližuje. A to, že ho nevidíme, neznamená, že nevládne. Ježíš je Král od věčnosti. To, že se stal člověkem a svým životem, utrpením, smrtí a zmrtvýchvstáním nám přinesl vykoupení, je – lidsky řečeno – jakousi přidanou hodnotou jeho božství, je vzácnou ozdobou jeho královské koruny. Co s tím ale my děláme? Ježíš nepřichází, tak hledáme a uskutečňujeme svá řešení, která jsou nejednou pohanská. Sváry, svody a rozbroje – v této době zejména pro očkování a různá omezení – jsou jasným důkazem toho, že mnoho křesťanů má jiného boha. Boha pýchy (já jsem nejchytřejší, ani papež mi nebude poroučet), boha egoismu (mám svou svobodu, mě nikdo nebude omezovat a nikdo mě nemůže k ničemu nutit), boha nelásky (plné nemocnice a vyčerpaní zdravotníci nejsou můj problém), boha zloby (každý, kdo má jiný názor než já, je dacan), boha násilí… Ale tak to nemá a nesmí být! Ježíš je náš Král! Ježíš přichází! Celý svět je v jeho rukou. Ne my jsme povoláni zachraňovat lidstvo. My jsme povoláni milovat Ježíše a milovat každého člověka jako svého bratra či svou sestru. Způsobujeme-li svými postoji či jednáním (pro drobnosti, kterými jsou v této době z hlediska věčnosti i zmíněné očkování či nějaká vnější omezení) rozdělení v rodině, rozdělení v Církvi, rozdělení ve společnosti, jsme vinni hříchem ničení jednoty, která je Božím darem! Spolu s nevěřícími najednou křičíme: „Nechceme, aby tento nad námi kraloval“ (Lk 19,14). Prosím, vzpamatujme se a připomeňme si opakovaným čtením Písma svatého, kdo a jaký je náš Král, pro koho a s kým žijeme. Ježíš je tichý a pokorný srdcem. Přemohl svět. Je s námi po všechny dny našeho života. Je cesta, pravda i život. Je „Alfa a Omega, praví Pán, Bůh, který je, který byl a který přijde, Všemohoucí“ (Zj 1,8). Pokoř dnes své srdce, mocí Ducha Svatého vyžeň z něho všechny bohy, kteří ti způsobují jen hněv, bolest a nemoc, zlo a nenávist, podrob se znovu pravému Bohu a vyznávej: „Ježíš Kristus je Pán!“ (Flp 2, 11). Toto je poslední text 9. roku mého psaní pro diecézní stránku. Rád bych právě tento napsal radostnějším tónem. Doufám, že další rok psaní začnu s větším optimismem. Ale bolí mě srdce, když vidím, jak se Boží děti hrnou ke zlému jen proto, že dali přednost jiným bohům… Pane, smiluj se!

 • 0 P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Jak mám rozumět tomu, že nebe a země pominou?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 13.11.2021

  Evangelium (Mk 13,24-32) Ježíš řekl svým učedníkům: „V těch dnech, po velkém soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe a hvězdný svět se zachvěje. A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. Potom pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od konce země až po konec nebe. Poučte se z přirovnání o fíkovníku! Když se už jeho větve nalévají mízou a nasazují listy, poznáváte z toho, že léto je blízko. Stejně tak, až uvidíte, že se to děje, poznáte, že je blízko, přede dveřmi. Amen, pravím vám: Toto pokolení nepomine, dokud se to všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.“   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Jak mám rozumět tomu, že nebe a země pominou?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 33. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 13.11.2021

  Jak nádhernou perspektivu nám vykreslují biblická čtení dnešní liturgie! Prorok Daniel hovoří o moudrých, že se budou skvět jako jas oblohy, a o těch, kteří mnohé přivedli ke spravedlnosti, že budou jako hvězdy na věčné věky (viz Dan 12,3). Žalmista vyjadřuje důvěru, že je v Božích rukou, že bude prožívat plnost radosti a věčnou slast (viz Ž 16). Autor Listu Židům zase říká, že je lék na hřích - Kristova oběť (viz Žid 10,11-14.18). A Ježíš to ve své eschatologické řeči celé shrne: „Syn člověka… shromáždí své vyvolené“ (Mk 13,26-27). To vše je o nás, o naší budoucnosti. Ale také o přítomnosti – neboť prožíváme odpuštění hříchů, neboť mnozí z nás se skvějí jako moudří a přivádějí mnohé ke spravedlnosti, neboť už dnes prožíváme plnost radosti a slast v přítomnosti Boha, neboť už dnes nás Duch Svatý shromažďuje v Církvi. Zároveň však prožíváme to, co je v Církvi neustále přítomno – „už a ještě ne“. Už jsme s Ježíšem, ale ještě nejsme s ním úplně. Už jsme vykoupeni, ale ještě nejsme spaseni. Už se radujeme, ale ještě naříkáme nad zlobou ve světě – a mnohdy i nad vlastní slabostí a selháním. Vnímám, že když nám Církev v závěru církevního roku předkládá takové texty, není to proto, abychom prožívali strach a báli se konce světa. Ale je to proto, abychom zvedli hlavu a s důvěrou očekávali Ježíšův návrat. Vždyť jsme-li jeho, tak čeho se máme bát, před kým se máme strachovat? Ježíš přijde a bylo by smutné, kdybychom se jeho příchodu báli. Jistě, to, co jeho příchod předchází, v nás přirozeně vyvolává strach (neboť zlo a zloba vyvolávají strach), ale Ježíš nás vyzývá, abychom se nezalekli tak, že bychom hledali záchranu v tom, co nabízí svět. Jak jsem nedávno kdesi četl seznam potravin, které si pro případ konce je třeba vzít s sebou někde do úkrytu. Jako bychom se mohli konci vyhnout… Ne, Ježíš chce, abychom očekávali konec s nadějí a důvěrou. Abychom byli moudří, abychom jiné přiváděli ke spravedlnosti, abychom se cvičili v radosti z Pána a ze slasti ze života v jeho rukou. Abychom nezůstávali v hříchu, ale neustále byli ponořeni v jeho očišťující krvi – v oběti, kterou přinesl jednou provždy. Abychom čekali, že jednou budeme uchváceni vstříc Pánu. Přijď, Pane Ježíši, a zachraň lidi naší doby! Přijď, toužebně tě očekávám!

 • 0 P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Kdo dává víc?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 6.11.2021

  Evangelium  (Mk 12,38-44) Ježíš učil (zástupy): "Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na ulicích, první sedadla v synagogách a čestná místa na hostinách; vyjídají vdovám domy pod záminkou dlouhých modliteb. Ty stihne tím přísnější soud." Potom se posadil proti chrámové pokladnici a díval se, jak lidé dávají do pokladnice peníze. Mnoho boháčů dávalo mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a dala dvě drobné mince, asi tolik jako pár halířů. Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám: tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž tam dali ze svého nadbytku, ona však dala ze svého nedostatku. Dala všechno, co měla, celé své živobytí.“   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Kdo dává víc?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 32. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: INFLUENCERKY

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 6.11.2021

  Dovolím si tvrdit, že obě vdovy z dnešních liturgických čtení patří mezi nejvýznamnější influencerky v dějinách křesťanství. Nejprve však uvedu vysvětlení cizího slova, které jsem právě použil: Influencer je povětšinou veřejně známá osoba (herec, hudebník, moderátor, youtuber, sportovec,…), která je pro ostatní lidi vzorem a často jim pomáhá rozhodovat se. Obě vdovy jsou díky Bibli velmi známé veřejné osoby. Jedna se starala o proroka Eliáše, druhé si všiml a vyzvedl sám Boží Syn. Obě byly chudé, obě zřejmě neuměly ani číst, obě byly zcela bezvýznamné, méně než nic. Ale všiml si jich Bůh (on má schopnost všimnout si i toho, co je pro jiné nic) a pokládal za důležité zviditelnit život jejich tím, že je učinil součástí svého slova. Jaký nesmírný vliv mají během tisíciletí na miliony lidí, kteří Písmo čtou a uskutečňují! Kolik dobra se díky nim udělalo v dějinách při péči o jiné, při budování Božího království obětí a zříkáním se! Kdybych měl napsat seznam lidí, kteří významně ovlivnili můj život, věru by vypadal úplně jinak než ve výše uvedeném popisu. Pokud vynechám Ježíše, kterého zařadit mezi influencery se absolutně nepatří, tak můj seznam pak vypadá asi takto: apoštolové, proroci, mučedníci (zvláště oběti komunismu), církevní otcové, otcové pouště, mystici, zakladatelé řeholí, moji rodiče, blízcí příbuzní, kněží, se kterými jsem se znal. A pokud bych je měl jmenovat, tak v posledních letech mezi ně řadím i krále Davida, autora mnoha žalmů, a tři mudrce, kteří se přišli poklonit Dítěti Ježíš. (Zařazení tří králů tě zřejmě překvapilo, ale to je na dlouhé povídání v souvislosti se středověkými freskami v mnoha kostelech celé Evropy. Najdi si na webu text s názvem Voda milosti pro ty, kteří žízní.) Kdo jsou nejvýznamnější ovlivňovači ve tvém životě? Na mínění koho dáš? Dnes je příležitost zařadit do svého seznamu dvě vdovy. Možná ti nepasují mezi herce a hudebníky, ale je možné, že pokud jim dovolíš, aby ovlivnily tvé jednání a vztahy s lidmi, tak za nějakou dobu se tvůj seznam bude podobat mému a zjistíš, že skutečný život a dobrý vliv mají často ti, kteří jsou pro svět ničím (vždyť nemají ani účet na facebooku, instagramu, tweetu). Ale jsou zapsáni v Božím slově a v Božím srdci. Jejich vliv má dopad na tvou věčnost.

 • 0 P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Jak daleko je do Božího království?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 30.10.2021

  Evangelium (Mk 12,28-34) Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl: „První je toto: `Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.' Druhé je toto: `Miluj svého bližního jako sám sebe.' Žádné jiné přikázání není větší než tato.“ Učitel Zákona mu na to řekl: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že on je jediný a není jiného kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary.“ Když Ježíš viděl, že (učitel Zákona) odpověděl rozumně, řekl mu: „Nejsi daleko od Božího království.“ A nikdo se už neodvážil dát mu nějakou otázku.   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Jak daleko je do Božího království?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 31. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: MILOVAT? MILOVAT!

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 30.10.2021

  Je čas na nový oheň! Touto větou jsem končil text před týdnem a stejnou větou začínám tenhle. Protože příkaz milovat Boha si ten nový oheň vyžaduje. V první řadě si všimni, milovaný Boží domácí, že je to příkaz. „Copak se dá láska přikazovat?“ Vidíš, že se dá. Mojžíš o tom nediskutuje. Jednoduše přikazuje (Dt 6,5; doporučuji naučit se nazpaměť tuto modlitbu Izraele). Prostě přikazuje. I Pán Ježíš řekl, že důkazem toho, že ho někdo miluje, je zachovávání toho, co přikazuje (viz Jan 14,15.21.23). Nejde tedy o pocity či mimořádné zážitky. Jde o rozhodnutí, poslušnost a věrnost. Každé ráno má být má modlitba rozhodnutím znovu kráčet po Božích cestách; každý večer má být moje modlitba díkem za dar schopnosti milovat – tedy poslouchat (pokud je třeba, tak i odprošením za selhání v lásce). A mnohdy přes den má být moje modlitba jakýmsi pohledem k Otci s otázkou: „Je to dobře, Tatínku?" Nebo s prosbou: „Tati, nezvládám.“ Tohle všechno máme prožívat v tom, co obvykle nazýváme všednost či každodennost. (Trochu tady popíšu tu svoji tento týden – rozvážení hnoje na pole, orání, úklid na zahradě, sklízení jablek, korektury textů pro jeden časopis, sledovali jsme s manželkou film v televizi, dokončování opravy chodníku… Takový všední život.) Ale když Bůh tvoří každý den nový, když je jeho láska k nám každý den nová, může snad být nějaký den všední, nudný, stereotypní? Pro nás, zkažené následky dědičného hříchu, to tak často je. Existuje však řešení – oheň Božího Ducha. Ten nám dává schopnost vidět, slyšet, vnímat Boha, který neustále koná. Žijeme v době výrazných vnějších omezení. Ale Ducha nelze omezit. Hledejme možnosti, kde a jak v nás může planout nový oheň. Nemůžu-li být účasten mše svaté, mohu celou tu dobu doma věnovat čtení Písma, modlitbě, rozhovorům na duchovní témata v rodině… Nový oheň, nové možnosti, nové cesty! Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • 0 P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Kolik slepých Pán Ježíš uzdravil?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 23.10.2021

  Evangelium (Mk 10,46-52) Když Ježíš a jeho učedníci s velkým zástupem vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý žebrák - Timaiův syn Bartimaios. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, začal volat: „Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou!“ Mnozí ho okřikovali, aby mlčel. On však křičel ještě víc: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“ Zavolali tedy toho slepce a řekli mu: „Buď dobré mysli, vstaň, volá tě!“ On odhodil plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal: „Co chceš, abych pro tebe udělal?“ Slepec odpověděl: „Mistře, ať vidím!“ Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě zachránila!“ A ihned začal vidět a šel tou cestou za ním.   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Kolik slepých Pán Ježíš uzdravil?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 30. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: „VSTAŇ, VOLÁ TĚ!“

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 23.10.2021

  Dnešní čtení mě velmi oslovují v souvislosti s rozbíhajícího se synodou. Mám pocit, jakoby nám Bůh chystal nový exodus či nové putování do zaslíbené země. Jakoby nám říkal: "Už jste dost bloudili po svých chodnících. Proč? ‚…Proto, že můj dům je pustý, a vy spěcháte každý do svého domu‘ (Ag 1,9). ‚Stůjte a zamyslete se. Zkoumejte staré chodníky, hledejte dobrou cestu, kráčejte po ní a najdete osvěžení pro své duše‘" (srov. Jer 6,16). Bůh nám připravuje návrat na Sion - s jásotem, s plnými snopy (viz Ž 136, 6b). Všimni si Bartimea - člověk na okraji, bezvýznamný. Ale když ví, že kolem jde Ježíš, křičí. Víš, co dělali mnozí, možná i někteří učedníci? Napomínali ho, ať je potichu. Synoda nás však volá k postoji těch ostatních kolem Ježíše: "Neboj se! Vstaň, volá tě!" (Mk 10, 49). Proto za nultý krok synody v podmínkách našich farností (i v rámci diecéze) pokládám za velmi potřebné vytvářet atmosféru důvěry. A informovanosti. Aby lidé, kteří nechodí do kostela, kteří už dávno nebyli u zpovědi, kteří vysedávají po hospodách, kteří se nemodlí a už dávno zapomněli na svůj křest, kteří… - aby se tito lidé dozvěděli, že kolem nich prochází Ježíš. I v tobě. Nicméně na to, abychom to dokázali, musíme sami vědět, co je synoda. Najdi si na webu (např. www.synoda.cz) základní dokumenty synody a jejich čtením vykroč na společnou cestu. (Opravdu, víš, co slovo synoda znamená? Společně kráčet. Jednoduché a jasné, že?) Hledej odpovědi na otázky, které dokumenty obsahují (zejména Vademecum v části 5.3), a najdi si možnosti, jak si o nich s někým promluvit. Možná s lidmi, které jsem zmínil výše. I s rizikem nepochopení u některých. Neboť nikdo nesmí zůstat mimo (proto se ani ty nevyčleňují "mimo" tím, že budeš pasivní, apatický, bez zájmu). Je čas na nový oheň! Uzdravený Bartimaios hned šel za Ježíšem po cestě. Synoda je společné kráčení s Ježíšem. Po cestě, kterou nám ukazuje Boží Duch. Spolu s tímto dnes jde kolem tebe Ježíš. Zůstaneš slepý? Hluchý? Ochrnutý? Je čas na nový oheň! Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/  

 • 0 P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Proč Pán Ježíš nechce, abychom byli lepší než ostatní?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 15.10.2021

  Evangelium  (Mk 10,35-45) K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: „Mistře, rádi bychom, kdybys nám splnil, oč tě požádáme.“ Odpověděl jim: „Co chcete, abych pro vás udělal?“ Řekli mu: „Dej, ať v tvé slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“ Ale Ježíš jim řekl: „Nevíte, co chcete. Můžete pít kalich, který já piji, nebo dát se ponořit v křest, ve který já budu ponořen?“ Oni mu odpověděli: „Můžeme!“ Ježíš jim řekl: „Kalich, který já piji, pít budete, a v křest, ve který já budu ponořen, ponořeni budete. Ale posadit po mé pravici nebo levici není má věc, nýbrž je pro ty, kterým je to připraveno.“ Když to slyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na Jakuba a Jana. Ježíš si je zavolal a řekl jim: „Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou národům a velmoži dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“    P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Proč Pán Ježíš nechce, abychom byli lepší než ostatní?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030