Aktuální informace z farnosti

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 29. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: VĚTŠÍ AMBICE

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 15.10.2021

  Jakub a Jan měli relativně dost malé ambice. Chtěli jen být na věčnosti po Ježíšově pravici a levici. Přitom jim Ježíš nabízel něco mnohem většího - sjednocení s ním. Pokud si mám vybrat mezi tím, že budu s Ježíšem vládnout, sedět po jeho pravici či levici, a tím, že budu Ježíšovou nevěstou, tak si určitě vyberu to druhé. Toužím po sjednocení s Ježíšem, toužím, abychom byli jedno. Proto se sytím Eucharistií, aby mě Ježíš postupně proměňoval v sebe… Synoda, která dnes začíná na úrovni diecézí, jakoby nám nabízela právě to - mít větší ambice. Jakoby nám Svatý otec její svoláním říkal: "Neuspokojujte se s tím, co máte nyní. Pojďte dál. Ale ať nikdo nejde sám - pojďte společně!" Právě toto slovo synoda znamená - putovat, kráčet spolu. Vrátím se ke dvěma apoštolům. Měli v podstatě malé či z pohledu věčnosti bezvýznamné ambice, protože mysleli především na sebe. Netoužili po sjednocení s Ježíšem, protože si to zřejmě ani neuměli představit. Proto je Ježíš zve dál - ke službě. Aby sloužili jako on. Zve je vidět lidi kolem nich a naplňovat jejich potřeby, zejména potřebu spásy a věčného života. I nás synoda zve nemyslet především na sebe, ale vidět lidi kolem sebe a hledat cesty, jak s nimi kráčet, jak spolu objevovat možnosti služby, které přesahují naše představy. I Ježíš nás v dnešním evangeliu volá k větším ambicím - říká, že touha být prvním je skvělá. "Pokud chceš být první, služ všem" (srov. Mk 10, 44). Co uděláš na synodní cestě - cestě společného kráčení - tento týden? Možná začni tím, že se doma popovídáte o možnostech, komu byste mohli nějak posloužit. A hned to i udělejte. Neboť láska nesnáší odklad… A pak toho člověka pozvěte na cestu společného kráčení - spolu s ním hledejte, jak můžete posloužit někomu dalšímu… Jsem snílek? Doufám, že ne. Jdu odnést košík brambor sousedovi, kterému oba rodiče letos zemřeli a zůstal sám v domě.   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • 0 P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Proč nemohou jít bohatí lidé do nebe?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 9.10.2021

  Evangelium ( Mk 10,17-30) Když se (Ježíš) vydával na cestu, přiběhl nějaký (člověk), poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“ Ježíš mu odpověděl: „Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden: Bůh. Znáš přikázání: `Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i matku!'„ On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí.“ Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“ On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!“ Učedníci užasli nad jeho slovy. Ježíš jim však znovu řekl: „Děti, jak je těžké vejít do Božího království! Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“ Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno.“ Tu mu řekl Petr: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou.“ Ježíš odpověděl: „Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase: domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes pronásledování, a v budoucím věku život věčný. A tak mnozí první budou posledními a poslední prvními.“   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Proč nemohou jít bohatí lidé do nebe?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 28. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: O MOUDROSTI

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 9.10.2021

  Někdy uvažuji nad tím, proč mnozí křesťané, dokonce i ti, kteří jsou dennodenně v kostele, nečtou Písmo svaté. A odpověď nacházím v dnešním druhém čtení: "Živé je Boží slovo, účinné a ostřejší…, proniká… rozsuzuje…" (Žid 4, 12). Tento verš umím zpaměti už dobrých čtyřicet let. A vím, že je pravdivý, neboť Boží slovo mi změnilo a stále mění život. A přesně v tom vidím důvod, proč mnozí Písmo nečtou - Boží slovo totiž mění život toho, kdo ho čte (poslouchá, studuje, učí se nazpaměť, kdo se modlí s otevřenou Biblí v rukou). A to je "nebezpečné" - pokud se nechceme měnit, pokud nám stačí to, co víme od dětství. Že máme v Církvi množství lidí, kteří zpochybňují papeže, kteří zpochybňují synodu, která dnes začíná, kteří věří konspirace, je důsledek i toho, že jsme se (že jsme je) nenaučili krmit se Božím slovem (pod vedením učitelského úřadu Církve - tedy s Katechismem v druhé ruce), dennodenně se jím sytit všemi pěti způsoby, které jsem výše zmínil. Není pozdě. Dnes můžeš začít, pokud jsi to ještě neudělal, například tím, že si najdeš na webu Roční plán čtení Písma svatého a pustíš se do toho (včetně časté modlitby k Duchu Svatému). Nebo tím, že oslovíš někoho ve farnosti, o kom víš, že miluje Boží slovo (měli by to být i všichni lektoři), a poprosíš ho, aby tě čtením Písma doprovázel, vysvětloval, vedl… Všimni si k tomu i další dvě dnešní čtení. První z Knihy moudrosti mluví o moudrosti (jak jinak J), kterou si inspirovaný čtenář cení víc než krásu a zdraví, dokonce více než denní světlo! Je to moudrost, která pochází z bytostného poznání Božího slova. Evangelium zas vypráví příběh o bohatém mládenci, který dělal vše pro to, aby byl svatý (měl věčný život). Ale když potkal zosobněnou moudrost - Ježíše -, nebyl připraven ji přijmout, protože měl jiné představy. Odešel smutný. Doufám, že se mu pak rozsvítilo a dnes je v zástupu svatých v nebi. Tak i tobě ať se dnes (opět) rozsvítí. Možná ti k tomu pomůže text z poslední kapitoly Knihy Sirachova syna (verše 18 - 38). Je o moudrosti… "Pokud někomu z vás chybí moudrost, ať prosí Boha, který dává všem štědře a bez výčitky, a dostane ji" (Jk 1, 5). Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • 0 P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Proč učedníci nepouštěli děti k Ježíši?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 2.10.2021

  Evangelium (Mk 10,2-16) Přišli farizeové a zeptali se Ježíše, smí-li se muž se ženou rozvést. Chtěli ho tím přivést do úzkých. Odpověděl jim: „Co vám přikázal Mojžíš?“ Řekli: „Mojžíš dovolil vystavit jí rozlukový list a rozvést se.“ Ježíš jim řekl: „Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal tento příkaz! Na začátku při stvoření však (Bůh) `učinil (lidi) jako muže a ženu'. `Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své ženě, a ti dva budou jeden člověk.' Už tedy nejsou dva, ale jeden. A proto: co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ V domě se ho učedníci ještě jednou na to zeptali. Řekl jim: „Kdo se rozvede se svou ženou a ožení se s jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. Rozvede-li se žena se svým mužem a vdá se za jiného, dopouští se cizoložství.“ (Matky) přinášely k Ježíšovi děti, aby jim požehnal. Ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde.“ Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim.   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Proč učedníci nepouštěli děti k Ježíši?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 27. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: MALÁ CESTA

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 2.10.2021

  Tento text píšu v pátek v den památky svaté Terezie od Dítěte Ježíše, kterou více známe jako Terezii z Lisieux. Právě její "malá cesta" mi vnukla myšlenku, o čem psát u tématu manželství. Všimněte si jedné drobnosti v dnešním evangeliu. Když Ježíš nejprve farizeům a potom učedníkům vysvětlil, jak je to s manželstvím, začali k němu nějací lidé přinášet děti, aby se jich dotkl (požehnal?). Jak reagovali učedníci? Okřikovali ty lidi, možná i samotné děti. Před chvílí řešili velkou věc, ale drobnost nepochopili ani nezvládli. Tak je to i v manželství. Pokud se řeší jen "velké věci", tak potom není času, místa, trpělivosti, ochoty zvládat drobnosti - poskládat umyté nádobí, zamést, co jsem rozsypal, odstřihnout a přinést růži, vyloupat hrách, nalít sklenici vína, podat kladivo, vynést odpadky… Každodenní drobnosti vytvářejí manželství. Tak jsme to kdysi slíbili - věrnost ve zdraví i v nemoci, ve štěstí i neštěstí… Ale pokud pod tím myslíme jen věrnost při rakovině či těžké autonehodě, ale nevidíme věrnost v polibku po probuzení, polibku při odchodu do práce, objetí, pohlazení, mnoha otázkách i mnoha odpovědích, tak jsme jako učedníci - chápeme podstatu manželství, ale "okřikujeme děti". Malá cesta svaté Terezie je právě o maličkostech. Ty, které jsem již zmínil, jsou jen jakousi drobnou ilustrací, neboť jsou jich stovky, možná tisíce denně. Právě ony vytvářejí pevný vztah - pokud je vidíme a děláme. Nebo všechno ničí, jestliže je nevidíme a ani neděláme (viz Pís 2,15). Když Adam pojmenoval všechna zvířata, Bůh viděl, že není spokojen. Viděl všechno, ale neměl s kým "hodit řeč". Byl sám. Ale když pak uviděl Evu, vykřikl od nadšení: "Konečně!!!" Kdy to zbabrali? Když na namlouvání ďábla začali řešit velké věci ("Budete jako Bůh!"): Místo toho, aby se věnovali zahradě, květům, zelenině, ovoci, tak řešili svou velikost namísto toho, aby se radovali ze své malosti, z toho, že se nemusí věnovat celosvětovým problémům, které by i tak nevyřešili. O ty se staral Bůh. I dnes je to tak: máme se věnovat hledání / budování Božího království. O vše ostatní se postará Bůh. I v manželství! Říkám to z vlastní zkušenosti.   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/  

 • 0 P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Proč Pán Ježíš chce, abychom si ubližovali?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 25.9.2021

  Evangelium (Mk 9,38-43.45.47-48) Jan řekl Ježíšovi: „Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém jménu. Bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem.“ Ježíš však řekl: „Nebraňte mu! Přece žádný, kdo ve jménu mém vykoná zázrak, nemůže pak hned o mně mluvit špatně. Kdo není proti nám, je s námi. Kdokoli vám podá číši vody proto, že jste Kristovi, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu. Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří věří ve mne, pro toho by bylo lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Svádí-li tě tvá ruka, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez ruky, než abys přišel s oběma rukama do pekla, do neuhasitelného ohně. Svádí-li tě tvoje noha, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez nohy, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla. Svádí-li tě tvoje oko, vyloupni ho! Lépe, abys vešel do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, kde jejich červ nehyne a oheň nehasne.“   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Proč Pán Ježíš chce, abychom si ubližovali?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Proč se učedníci Ježíše báli?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 18.9.2021

  Evangelium  (Mk 9,30-37) Ježíš a jeho učedníci sestoupili z hory a procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Poučoval totiž své učedníky a říkal jim: „Syn člověka bude vydán lidem do rukou a zabijí ho, ale za tři dni po své smrti vstane.“ Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat. Potom přišli do Kafarnaa. Když byl v domě, zeptal se jich: „O čem jste cestou rozmlouvali?“ Oni mlčeli, protože cestou mezi sebou rozmlouvali o tom, kdo z nich je největší. (Ježíš) se posadil, zavolal si svých Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech.“ Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: „Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Proč se učedníci Ježíše báli?     SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 25. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: PŘIJMOUT BOHA V BRATROVI

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 18.9.2021

  „Když se bezbožní rozhodli odsoudit na potupnou smrt spravedlivého (srov. Mdr 2,12. 17-20, ani Bůh jim v tom nezabránil. Tak nač věřit takovému Bohu?“ Protože ten Spravedlivý třetího dne vstal z mrtvých.   Takto vnímám poselství dnešních čtení. Moje víra nestojí na tom, jestli mě Bůh zachrání či nezachrání před utrpením či smrtí, ale na tom, že mi slíbil věčný život s ním. A jestli mě k tomuto cíli povede přes chudobu nebo bohatství, přes zdraví či nemoc, přes úspěch nebo selhání, přes moc nebo bezmocnost, vše přijímám a chci se snažit žít v každé situaci tak, aby lidé kolem mě toužili žít s Ježíšem. Jak snadno se mi to píše. A jak těžko se to nejednou žije. Právě proto nám Bůh rozměňuje věčnost na drobné a nežádá od nás věrnost pro zítřek, ale pro dnešek. Dnes mám konat dobro, které Bůh pro mě připravil (srov. Ef 2,10). Byl tady papež a zanechal nám (věřím, že ve jménu Boha) kopec domácích úkolů. Mě osobně velmi oslovila slova kontemplace, tvořivost, nová abeceda, chléb, cesta, proroctví, soucit. Jsou to pro mě úkoly pro dnešek a zároveň pro roky. Co oslovilo tebe? Možná bychom měli přestat na několik měsíců (a možná i déle) hledat nové myšlenky, psát nové úvahy či jiné texty, a znovu a znovu číst, co nám Svatý Otec řekl, znovu a znovu uvažovat, k čemu nás Bůh jeho návštěvou povolal. Abychom to, co jsme poslední dny zažili a zejména slyšeli, nezasypali vrstvou jiných slov, "svárem, boji, rozbroji, vražděním a závistí", jak píše ve svém listě svatý Jakub. Namísto toho hledejme "moudrost, která je shora: "…především čistá, dále pokojná, shovívavá, poddajná, plná milosrdenství a dobrých skutků, ne obojetná ani pokrytecká." (Jak 3,17). Bůh nám pomůže. Pokud budeme jeden druhého vnímat jako Boží dar. Pokud se budeme navzájem přijímat jako Boží děti (srov. Mk 9,37). Představ si v této chvíli člověka, kterého bys nejraději už nikdy nepotkal. To je jedno, z jakého důvodu. Co uděláš, když se s ním setkáš u nebeské brány? Vejdeš s ním do nebe, ruku v ruce? Nebo se otočíš a půjdeš jinam? Kam jinam? Nebo se otočí on a půjde jinam? Co když ti Bůh tehdy řekne: "Jdi za ním a přiveď ho zpět"? Jdeme do nebe. Ale nikdo nejde sám…! Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 24. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: POZORNĚ POSLOUCHAT

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 11.9.2021

  Nerad řeším důležité věci e-maily či esemeskami. Nejednou se mi totiž stalo, že adresát našel v mých slovech něco, co tam vůbec nebylo, a byl problém. Něco podobného nám dnes předvedl apoštol Petr. Slyšel Ježíšova slova o jeho smrti a zmrtvýchvstání, ale slyšel jen to, co chtěl slyšet. Ježíše zrazoval od cesty, kterou měl jít: "To se ti nesmí stát!" Něco jiného slyšel, něco jiného pochopil. Už tuto neděli k nám přichází papež František. A před námi je obtížný úkol - poslouchat. Ale ne jakkoli, abychom nedopadli jako Petr. Ale poslouchat tak, abychom správně pochopili slova Svatého otce a pak je i uskutečňovali. V této souvislosti mě potěšil rozhovor (postoj.sk) s vedoucím slovenské redakce Vatican News Josefem Bartkovjakem, SJ, který řekl, že papež nemá černobílé odpovědi a vyjádření. Mluví tak, aby naslouchající musel přemýšlet… Tak si udělejme nácvik společného rozmýšlení. Všimni si první věty z dnešního čtení z knihy proroka Izaiáše: "Hospodin Bůh mi otevřel ucho" (50, 5). Přesně o toto jde. Aby nám Bůh otevřel uši. Když se to stane, budeme podobně jako prorok neoblomní v konání dobra, na které nám papež poukáže. Jen se bojím, že jsme "zlenivěli poslouchat" (Žid 5, 11). Naštěstí náš Bůh je laskavý a neváhá posílat nám lidi, kteří jsou ochotni znovu "učit nás základním pravdám Božího slova" (srov. Žid 5, 12). Věřím, že papež je jedním z nich. Když nad Petrovou hlavou v dnešním evangeliu zahřměla tvrdá Ježíšova slova, zazněla výzva, která by nás měla každý den, v každé situaci vést k uvážení a jednání: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl život zachránit, ztratí ho, ale kdo ztratí svůj život pro mne a pro evangelium, zachrání jej" (Mk 8, 24 - 25). Jestliže pozorně a správně nasloucháme těmto slovům, nic nás nedonutí sloužit "zlu v jakékoliv podobě" (1 Sol 5, 22), ale budeme se ho varovat a dělat přesně naopak - konat "dobré skutky, které Bůh připravil" (Ef 2, 10). Jak si můžeme ověřit, zda správně slyšíme a dobře děláme? Podle ovoce, které přinášíme. Základní rozlišení najdeš v Listu Galaťanům (5,19-23). Už jsem potichu. Pozorně naslouchejme Svatému otci Františkovi! Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • 0 P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Proč dal Pán Ježíš nemocnému prsty do uší?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 4.9.2021

    Představujeme vám novým pořad "UŽ VÍM", ve kterém chceme odpovídat na otázky dětí.   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Proč dal Pán Ježíš nemocnému prsty do uší?   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030