Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha Otrokovice

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • 0 Slovo arcibiskupa Jana Graubnera k zpřísněným opatřením nouzového stavu

  Milí bratři a sestry, rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 1. března 2021 zpřísňují některá opatření v boji proti pandemii. Omezení dotýkající se bohoslužeb zůstávají stejná jako v předchozích týdnech: Obsazenost maximálně 10% kapacity, povinnost užívat respirátory nebo zdravotnické roušky, dodržovat rozestupy 2 metry, desinfekce rukou, omezení společného zpěvu. Naléhavě vás žádám, abychom tato opatření důsledně dodržovali. Važme si toho, že se dále můžeme setkávat, byť v omezené míře. Obcházení a nerespektování opatření není uměním ani hrdinstvím, ale naopak hazardem s lidskými životy. V některých farnostech se všichni nedostanou na mši svatou každou neděli. Využívejte, prosím, i všedních dnů k účasti na mši svaté či aspoň k tiché adoraci. Pokračujme v modlitbě růžence na úmysl ukončení pandemie a obrácení lidských srdcí k Bohu každý den večer ve 20.00 hodin, jak jsme k tomu vybídli už dříve spolu s ostatními biskupy. S důvěrou a nadějí v Boží pomoc a jeho milosrdenství prosme o přímluvu naše české a diecézní patrony i naše kandidáty blahořečení. Kéž tento mimořádný způsob prožívání postní doby přispěje k našemu posvěcení a připraví nás na velikonoční radost.   K tomu ze srdce žehná + Jan Graubner, arcibiskup olomoucký     V Olomouci 27. 2. 2021

 • 0 Ohlášky 2. neděle postní 28. 2.

  I v nových opatřeních platných od 1. 3. je možné obsazení míst na bohoslužbách 10% na sezení, jak jsme byli doposud zvyklí. Nově ale během bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu. Prosím, pokud víte o někom ve vašem okolí, kdo se dlouhou dobu nedostal do kostela, nabídněte mu možnost, že bych jej v průběhu postní doby rád navštívil doma i s udílením svátostí. Přineste mi na ně kontakt. Tříkrálová sbírka letos pokračuje online formou do 30. dubna. Můžete přispět převodem či skrze QR kódy anebo zaslat dárcovské SMS. Všechny informace najdete na www.trikralovasbirka.cz.    Křížové cesty u nás: Modlitba křížové cesty bude každý pátek u sv. Vojtěcha v 17:30. Prosím ty, kteří by mohli vést tyto pobožnosti, aby se napsali do připraveného rozpisu na stolku.     Každou postní neděli nabídnu u sv. Vojtěcha v 16:00 videoklipovou křížovou cestu. Vstupenky k vyzvednutí v zákristii. Jak taková křížová cesta vypadá? Pomodlete se tu loňskou.   Charita opět připravila na dobu postní papírové schránky s programem Postní almužna. Archy na poskládání schránky nejdete na stolíku, více informací na www.postnialmuzna.cz.   PODKLADY PRO PROŽITÍ DOBY POSTNÍ: PROŽIJTE POSTNÍ DOBU S POMOCÍ MOBILNÍCH APLIKACÍ PROŽIJTE POSTNÍ DOBU S ROZJÍMÁNÍM BIBLE PROŽÍVÁME TAKY ROK SV. JOSEFA POMODLETE SE KŘÍŽOVU CESTU DOMA POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA S O. VOJTĚCHEM KODETEM      Dětské mše: Každou neděli máme mši svatou v 10:30 pro rodiny s dětmi. Pokud je někdo, komu jsem se neozval, kontaktujte mě, zařadím vás do seznamu rodin a pošlu vám na email kázání, které si s dětmi převyprávíte doma. Děti si taky mohou vzít malou sádrovou želvičku domů a k ní vám pošlu každou neděli na email kázání, které má pro děti připravené želva Loudalka a zazní tu neděli v kostele.   V naší farnosti máme sošku Pražského Jezulátka, jednu další nabízíme jako putovní domů i s brožurkou modliteb o požehnání našich rodin. Vyzvednout si ji můžete v křestní kapli, kde ji taky vrátíte, aby si ji někdo mohl zase vyzvednout. Tam se i zapisujte.     Opravy fary a WC v suterénu kostela: Děkuji všem, kdo doposud přispěli na opravy kostela a fary. Již začala rekonstrukce vodo, topo, elektro na staré faře, která se naposledy rekonstruovala v roce 1972 a spolu s tím zrekonstruujeme WC v suterénu kostela.   Přispívat na opravy můžete: - na účet farnosti 1405341369/0800 - do kasičky v kostele - koupí Farních oplatků v kostele   Pomoc rodinám v nouzi: Nadační fond Credo poskytuje ohroženým rodinám finanční příspěvky v rámci dárcovského programu Navzdory. Podporují především rodiče, kteří se starají o zdravotně postižené dítě, ale imatky samoživitelky a rodiče s dětmi v nouzi, kterým koronavirová pandemie ztížila život. Výše příspěvku je 6 000 Kč pro každé zdravotně postižené dítě v rodině a 3 000 Kč pro každé zdravé dítě. Veškeré podmínky jsou na webu www.navzdory.credonf.cz.   Mše svaté v kostele sv. Vojtěcha v Otrokovicích Pondělí      v 18:00 Středa       v 18:00 Čtvrtek      v 18:00 Pátek        v 18:00 Sobota      v 18.00 – s nedělní platností Neděle      v 7.30, 9:00 a 10.30   Otevírání kostela – příležitost k osobní modlitbě Každý den od 8:00 mimo časy bohoslužeb.   Podávání svatého přijímání Ve všední dny 40 minut po začátku mše. V sobotu, neděli a slavnosti 60 minut po začátku každé mše.   Příležitost ke zpovědi: 25 minut před mší. Jindy po osobní domluvě – 605 444 240.   Příležitost k tiché adoraci: Středa 18:40 – 19:15. (Nebude na Popeleční středu) Čtvrtek od 8:00 -10:00. Čtvrtek 18:40 – 19:15.   Svátost nemocných doma, nemocnice Kdykoliv po telefonické domluvě – 605 444 240.     OMEZENÍ PLATNÁ OD 1. 3. 2021   V kostele smí být na mši obsazeno jen 10 % míst na sezení. Z toho důvodu se mše svaté z Kvítkovic přesunují ke sv. Vojtěchovi. Účast na mši bude možná jen se vstupenkou. Během bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu.   Jak si vyzvednout vstupenku na následující týden: - Po každé mši v sobotu a v neděli nebo po podávání sv. přijímání v sobotu a neděli (vždy hodinu od začátku mše). - Pokud se v tyto dny do kostela nedostanete, zarezervujte si do pátku večera volný termín na tel. 605 444 240. Na mši je potřeba přijít se vstupenkou nejpozději 10 minut před začátkem mše!!!   Několik lidí volalo, že onemocněli, či z jiného důvodu se na mši nedostanou. Proto je možnost přijít na mši i bez vstupenky a zjistit, zda se ten den neuvolnilo místo. 10 minut přede mší budou vpuštěni ti, kdo vstupenky nemají.   Pohřby a svatby Počet přítomných osob je ale omezen na 15.

 • 0 Nedělní kázání pro děti | NEOPAKOVATELNÝ | P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 27.2.2021

  Co napadlo o. Romana Vlka k evangeliu Proměnění Pána Ježíše na hoře, kam vzal Petra, Jakuba a Jana? Evangelium (Mk 9,2-10) Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel – žádný bělič na zemi by ho nedovedl tak vybílit. Zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady. Máme udělat tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?“ Nevěděl totiž, co by měl říci; tak byli ustrašeni. Tu se objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ Když se rozhlédli, najednou u sebe neviděli nikoho jiného, jenom samotného Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali o tom, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Toho slova se chytili a uvažovali mezi sebou, co to znamená „vstát z mrtvých“.   Nedělní kázání pro děti | NEOPAKOVATELNÝ | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 2. NEDĚLI POSTNÍ: BOŽÍ VÁBENÍ

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 27.2.2021

  Dopisy Božím domácím (viz Mt 10, 24)     Pokud si pamatuješ, minule jsem psal, že v textech První postní neděle na mě zasvítilo slovo vykoupení. Když jsem si tento týden nosil v srdci texty Druhé postní neděle, stále více se z něj vynořovala vyznání lásky. Zpozorněl jsem, protože jsem začal vnímat něco, o čem jsem kdysi dávno četl v knize svatého Alfonse Cesta lásky. Hned v první kapitole píše: "Protože Bůh věděl, že dobrodiní přitahují člověka, chtěl si ho svými dary připoutat v lásce…" Lidskými pouty jsem je přitahoval, provazy lásky (Oz 11 4). Aby mě lidé milovali, chci je chytit do takových sítí, do jakých se chytit dají: do pout lásky. Tak v těchto dnech intenzivně vnímám, jak Bůh "propaguje" vykoupení, jak projevuje lásku. Jakoby nás lákal svou dobrotou, jakoby se nám dvořil, jakoby nás vábil do pastí své lásky. Bůh se zajímá o mé srdce… Pokud v této době děláme skutky kajícnosti (nebo se o ně alespoň snažíme), tak se z Božího slova těchto nedělí dozvídáme, že pokání má smysl pouze tehdy, pokud je odpovědí na vše, čím nás obdaroval. Všimni si, jak Bůh soutěží v lásce s Abrahamem. Říká mu, aby vzal svého syna Izáka, kterého miluje, a obětoval ho Bohu. Ale nechce lidskou oběť, chce oběť srdce. A přitom Bůh sám dovolí, aby jeho milovaný Syn zemřel na kříži. Tuto lásku používá jako důkaz našeho ospravedlnění v Ježíši Kristu, když říká: "Když on vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás všechny, jakože by nám s ním nedaroval všechno!?" (Řím 8, 32). Není čas na nářek, že nemůžeme být na mších svatých, že nemůžeme přijímat oltářní svátost. I nyní je čas milosti, i dnes je den spásy. I dnes můžeme vnímat lásku Boha a odpovědět na ni - konáním dobra lidem a s lidmi, se kterými žijeme. Pokud si večer sedneš k televizoru a s rodinou se při sledování zpráv zapojíš do nadávání na premiéra, ministry, policisty, neschopné, na omezení…, tak naříkej. Ale ne nad tím, že nemůžeš jít do kostela, ale nad tím, jak daleko je tvé srdce od Boha. Bůh tě chce dnes zahrnout vykoupením, dnes tě chce obdarovat svou láskou. On velmi dobře ví, co dnes potřebuješ pro hojný život, a přesně to ti dává. Věř tomu a tuto víru projev i tím, že budeš klidně a radostně snášet všechno, co je ti nepříjemné, co tě zlobí či rozčiluje. Neboť "těm, co milují Boha, vše slouží k dobrému" (Řím 8, 28). A možná malá "mystická" odbočka: Kněží po celém světě neustále slaví nejsvětější oběť, přijímají Eucharistii. Mystické Kristovo tělo, jehož jsme pevnou součástí, není bez tohoto nebeského pokrmu. Tak v tomto čase mnohem více vnímej, že si součástí Krista. "Z něho celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími podle činnosti přiměřené každé části, roste a buduje se v lásce" (Ef 5, 16). Jsi pevně spojený s Kristem, tvá duše je neustále sycena Eucharistií, jen jinými cestami, než jsme zvyklí… Tak přijímej tuto nebeskou výživu a nebuď zbabělý či skleslý! Bůh tě vábí na cestu lásky. Půjdeš po ní?

 • 0 Omezení pro bohoslužby od 1. března

  V souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu od 1. března 2021 zůstávají omezení pro bohoslužby nezměněna, tedy je možné naplnit 10% kapacity kostela k sezení.   Podle bodu VI. odstavce 2. usnesení vlády se omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a 2. shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének;   Zdroj: https://www.cirkev.cz/

 • 0 Postní duchovní obnova s o. Vojtěchem Kodetem

  Současná situace nám nedává možnost účastnit se nějaké duchovní obnovy, jak bývalo ve farnostech zvykem. Ale nic nám nezabrání v tom, abychom si čas k poslechu nějaké přednášky neudělali sami doma. Nabízím podnětné zamyšlení o. Vojtěcha Kodeta.   Postní obnova: Modlitba, půst a almužna (Mt 6,1-6.16-18) Vydáváme se na cestu postní dobou, která se má vyznačovat nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. Tato duchovní obnova by měla být pro nás všechny pomocí k tomu, abychom ji dobře prožili a připravili se na slavení Velikonoc. Ideální by bylo prožít alespoň pár dní postní doby v odloučenosti od každodenního života a starostí. Mnozí si ale nemohou vzít dovolenou, opustit svou rodinu a vyčlenit si čas na delší duchovní obnovu v samotě. Pro ty jsou určena naše setkání nad Božím slovem. Aby tato obnova mohla přinést ovoce, je potřeba si denně vyčlenit alespoň pár minut na své setkání s Pánem nad Božím slovem, a pokud je to možné, tak jedenkrát za týden i delší čas. Postní doba je prožívána jako období bezprostřední přípravy na přijetí nebo obnovu křtu během velikonoční vigilie. Je tedy cestou k tomuto novému setkání s Kristem, ponoření v Krista a obnovení našeho křesťanského života; je to pouť na způsob katechumenátu. Je to čas vyhrazený pro vnitřní pouť k tomu, jenž je pramenem milosrdenství. Je to pouť, v níž nás on sám doprovází přes poušť naší chudoby až k velikonoční radosti. Nejvhodnějším způsobem, jak tuto pouť vykonat je nechat se vést Božím slovem k naší proměně, k našemu obrácení. Jsou chvíle, kdy je třeba všechno nechat stranou a posílit důvěru v Boha, který má slovo pro mě! Je třeba čekat a naslouchat.     Postní obnova: Pokušení Páně (Mt 4,1-14) První neděle postní má velmi významné místo v průběhu celého liturgického roku, protože skrze ni slavnostně vstupujeme do postní doby, a tudíž i do naší každoroční „pouti do Jeruzaléma“ společně s Ježíšem, abychom slavili Velikonoce.   Každoročně se v tuto neděli předčítá v našich kostelech už od nejstarších dob příběh Ježíšových pokušení na poušti, který je pro nás velmi důležitý. Pro naše zamyšlení nám poslouží text z Matoušova evangelia:   Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby.“ On však odpověděl: „Je psáno: 'Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst.'„ Potom ho ďábel vzal s sebou do Svatého města, postavil ho na vrchol chrámua řekl mu: „Jsi-li syn Boží, vrhni se dolů. Je přece psáno: 'Svým andělům dá o tobě příkaz, takže tě ponesou na rukou, abys nenarazil nohou o kámen.'„ Ježíš mu odpověděl: „Také je psáno: 'Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.'„. Zase ho vzal ďábel s sebou na velmi vysokou horu, ukázal mu všecka království světa i jejich slávu a řekl mu: “To všecko ti dám, jestliže padneš a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš řekl: „Odejdi, satane! Neboť je psáno: 'Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit.'„ Potom ho ďábel nechal - i přistoupili andělé a sloužili mu. (Mt 4,1-11)   Ježíšův zápas s pokušitelem na poušti je pro nás velmi důležitý z mnoha důvodů: jednak z hlediska toho, co pro nás Pán vykonal, pak také abychom se stali vnímavějšími pro to, jak ďábel působí. V neposlední řadě je to příklad pro nás, jak čelit pokušení, která na nás doléhají. Evangelium se tedy neomezuje pouze na to, aby nám připomnělo, že jsme během našeho života pokoušeni a jsme v ohrožení; ukazuje nám cestu, jak v pokušeních zvítězit a vyjít vítězně ze zkoušky. Je třeba následovat a napodobovat Ježíše! On s námi spojil svůj život ve všem kromě hříchu, abychom ve spojení s ním a v jeho následování mohli být zachráněni.     Více podnětných přednášek a článků najdete na webu o. Kodeta: https://vojtechkodet.cz/  

 • 0 Nedělní kázání o. Romana Vlka nejenom pro děti i se soutěží

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 20.2.2021

  Nejedno dítě se těší na nové video z dílny o. Romana. A protože jsem všichni děti Boží, nejeden z rodičů se mi v rozhovoru přizná, že na něj taky zvědavě čekají a těšíme se, co jej mohlo skvělého opět napadnout a jak to dokázal se svým štábem filmově zpracovat. Evangelium (Mk 1,12-15) Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu.“ SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.   Nedělní kázání pro děti | POSVÍTÍ TI | P. Roman Vlk   Soutěž z Vlčího doupěte 20

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 1. NEDĚLI POSTNÍ: SMRT

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 20.2.2021

  Z liturgických textů této neděle se mi vynořuje jedno velmi důležité slovo: vykoupení.   Vykoupení zažil Noe se svou rodinou a s celou zvířecí říší, kterou měl v arše. Kdyby mu Bůh neoznámil svůj záměr jeho záchrany… ani bychom nevěděli, že byla nějaká potopa, ani bychom nebyli. Nebylo v lidských silách něco s potopou udělat. Bůh zasáhl. Noe uvěřil a stavěl archu na suchu, možná na kopci daleko od řeky, za výsměchu mnoha… Vykoupení skrze křest zmiňuje ve svém dopise apoštol Petr. Říká, že potopa a záchrana Noema byly předobrazem křtu. Tím nám připomíná, že my sami jsme byli skrze křest zachráněni. Od čeho? Od věčné smrti. Křest nám vrátil nový život v Ježíši Kristu. I my jsme pro první hřích našich prarodičů byly duchovně mrtví, bez jakékoliv naděje na změnu, zcela zavaleni bahnem zla (zkus si představit, jak jsi ponořen do bahna - ne po krk, ale nad hlavu). Nic jsme s tím nemohli udělat. Bůh zasáhl. A Ježíš? On toto vykoupení nejprve ohlašuje, potom uskutečňuje. S jakým napětím a očekáváním bychom sledovali hodiny, kdyby dnes ve všech médiích zazněl hlas: "V úterý 23. února v 11:23 zahynou všechny viry covidu a nastane konec pandemie." A jak bychom se radovali, kdyby v úterý odešli všichni pacienti z nemocnic domů uzdravení. To by bylo vykoupení! Tento příklad je však jen slabým odvarem vykoupení, které pro nás uskutečnil Ježíš. Jak to všechno začalo? "Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu" (Mk 1,15). Ježíš ohlašoval vykoupení, znovunastolení Božího království. Ne podle představ lidí, ale podle Božích plánů. Ohlašoval Boží zásah, když jsme neměli žádné východisko. Těm, co uvěřili, daroval v Ježíši věčný život - skrze křest. Byli jsme vykoupeni!!! Proč je nyní tak dlouhé období slavení Eucharistie s omezeními? Možná i proto, že na vykoupení zapomínáme. Až tak, že drtivá většina lidí v Církvi ho neohlašuje. A přitom hlásat vykoupení je prvním úkolem Církve. Nevzal nám Bůh mše a vše ostatní, abychom si připomněli tento náš úkol a hledali cesty, jak ho provádět? Ohlašujme vykoupení, abychom měli věčný život. I dnes potřebujeme my sami, ale i lidé kolem nás slyšet radostnou zvěst (= evangelium) o odpuštění hříchů a daru nového života. A tak ti dnes v Ježíšově jménu ohlašuji: Ježíš Kristus zemřel a vstal z mrtvých pro naši záchranu. On je archa, kterou nám daroval Bůh do potopy tohoto světa. Ježíš žije! Pokud chceš žít šťastný život věčný, vyznej, že si nevíš rady se zlem, které jsi v životě spáchal; lituj ho a pros Boha o odpuštění. Potom popros Ježíše, aby se stal Pánem tvého života - nastup do archy spásy a žij pevně spojený s Ježíšem. A hlásej to lidem, se kterými žiješ, aby i oni mohli prožívat vykoupení.   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • 0 Modlitba křížové cesty v době postní

  Ani omezený počet lidí v kostelích nám nemusí zabránit dnes v pátek, který v tradici církve patří úctě ke kříži, abychom se nezastavili a neudělali si čas na modlitbu křížové cesty třeba online nebo spolu doma v rodině.   Křížová cesta v obrazech   Foto zdroj: http://farnostrychvald.cz/

 • 0 Prožijte postní dobu s pomocí mobilních aplikací

  Stojíme na prahu postní doby, která nás zve, abychom ji prožili v duchovní přípravě na oslavu Velikonoc a obnovu našich křestních slibů na Bílou sobotu. K jejím dobrému prožití nám mohou pomoci mobilní aplikace. Několik z nich jsem vybral jako svůj tip.   Aplikace misál obsahuje čtení, které dnes zazní v kostele.   Postní kapky jsou každodenní inspirace, které mohou "osvěžit" tvůj život. Tentokrát na téma Boží milosrdenství. Aplikace nabízí: Liturgická modlitba pro daný den, liturgická čtení a promluva, citáty papeže Františka o Božím milosrdenství, postní impulzy otce arcibiskupa Jana Graubnera, Audio úryvky z encykliky sv. Jana Pavla II. o Božím milosrdenství (P. Martin Holík), Fotocitáty, Zpovědní zrcadla ke zpytování svědomí.   Brněnské diecézní katechetické centrum připravilo i letos pomůcku Malý průvodce postní dobou. Najdete zde pro každý všední den citát z Bible a krátký duchovní impuls inspirovaný slovy papeže Františka. Zamyšlení u jednotlivých nedělí připravili k probíhajícímu roku sv. Josefa kněží brněnské diecéze s křestním jménem Josef. Novinkou je rozšíření aplikace o modlitby a liturgická čtení na každý den.   Projekt Forty for You je zase počinem slovenských saleziánů, kteří jak v době postní, tak taky adventní najdou dobrovolníky za řad mladých, kteří na každý den napíší své zamyšlení na dané evangelium.  Vše je doplněno o inspirativní videa a obrázky.   Paulínky nabízejí své modlitební aplikace Křížová cesta se sv. Pavlem a Křížovou cestu s Marií.   V aplikace Růženěc pre Slovensko najdete nahrávky křížových cest S bolestnou matkou Máriou, S Pannou Máriou, Za rodiny, Za Kňazov.