Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 21. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: SLOVA VĚČNÉHO ŽIVOTA

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 21.8.2021

    Dnešní nedělí končí čtení 6. kapitoly Janova evangelia. A končí se zvláštně. Po Ježíšově řeči o chlebu života mnozí odcházejí, jakoby se nechtěli sytit, jakoby Ježíšova nabídka byla příliš náročná. I samotní apoštolové stojí před dilematem: zůstat nebo odejít? Sám Ježíš se jich na to ptá. Apoštolové zůstanou. Kam by šli, kdo jiný jim může dát slova věčného života? Během těchto týdnů jsem se zájmem četl komentáře jistého kněze k čtenému textu, který tvrdil, že Ježíš nemluví ani tak o Eucharistii, jako o slově a oběti. Jeho pohled mi jakoby otevřel nový rozměr tohoto textu, mimořádně důležitý právě v souvislosti se mší svatou, tedy se slavením Eucharistie. Jaksi jsme zvyklí, že se sytíme Oltářní svátostí, ale možná zapomínáme, že předtím se potřebujeme nasytit slovem. Slovem věčného života. Jako bychom Boží slovo nebrali zcela vážně. Vždyť i když "hodnotíme" mši svatou, o kněžské promluvě mluvíme mnohem častěji než o čteních, která před kázáním zazněla… Když se z tohoto úhlu dívám na "covidovou dobu", přichází mi na mysl, že Bůh nás ní chce naučit mnohem intenzivněji se sytit jeho slovem. Bibli máme doma, nikdo nám ji nevzal (zatím), nikdo ji nevymazal z webových stránek (zatím), nuže máme k ní přístup 24 hodin denně. Pokrm Božího slova. Pokud nám pandemie znovu omezí účast na slavení Eucharistie, nenaříkejme, ale syťme se slovem. A dělejme to už ode dneška, abychom měli tento návyk, když přijdou lockdowny a omezení. Je to mnohem užitečnější než naříkat … Všimněme si starozákonního lidu. Jozue jim dal na výběr - žít s Pánem nebo žít s bohy okolních národů. Lid si vybral Pána. I my jsme často postaveni před podobný výběr, přestože si to možná neuvědomujeme: smýšlet jako Ježíš (tedy žít s Pánem) nebo smýšlet jako svět (tedy přijmout bohy pohanů). Ježíš nám dává slova věčného života, svět nám nabízí reptání, reptáním, vzpouru, odpor, protesty, odmítání … Všimněme si také postoje žalmisty. Hned v úvodu žalmu této neděle zdůrazňuje: "Pána chci velebit v každém čase" (Ž 34,2). Chápeš? "V každém čase"! Nemohu na někoho nadávat (na vládu, na vědce či lékaře, na politiky …, na souseda či učitele …) a zároveň "v každém čase" velebit Pána. Ježíš má slova věčného života. Je na tobě, zda si je vybereš a budeš se jimi sytit. Či raději zůstaneš hladový (a ubrblaný…)? A ještě jedna věc. Pokud chceme přijímat Eucharistii, předtím se sytíme slovem a přinášíme oběť. Ne pár centů v neděli do zvonečku, což pro drtivou většinu lidí není žádná oběť. Ale oběť trpělivosti, ochoty snášet utrpení (kolik křesťané reptali, jak nepříjemné je antigenové testování, ale asi málokdo přitom myslel na Ježíše, kterému hřeby prorazily ruce a nohy) … Co bude tvou obětí při nejbližší mši?   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • 0 Autobusem z Otrokovic na mši svatou s papežem Františkem

  Papež František navštíví 12.-15.9. Slovensko. Ve středu 15. 9. bude sloužit mši svatou v 10:00 v Šaštíně. Aby se mše svaté mohlo zúčastnit co nejvíce lidí, budou vpuštěni pouze ti, kdo jsou očkovaní a je potřebná dopředu registrace, na základě které si vytiskneme vstupenku.   Přihlášení je nutné do neděle 5. 9., abychom zajistili všechny potřebné náležitosti pro účast a nahlášení autobusu. Autobus z Otrokovic bude vypraven jen v případě dostatečného počtu lidí.   Bližší informace a přihlášení: -              na emailu faotrokovice@ado.cz -              tel. 605 444 240   Pořady Tv Lux k návštěvě papeže: https://www.tvlux.sk   Veškeré informace: https://www.navstevapapeza.sk/sk   PÁPEŽ FRANTIŠEK PRICHÁDZA | Marián Gavenda a traja pápeži

 • 0 Farní pouť ke sv. Ludmile do Tetína

  Přijměte pozvání k pouti ke sv. Ludmile u příležitosti 1100. výročí od její smrti. Odjezd v pátek 10. 9. z Otrokovic, návrat v sobotu 11. 9. večer.   Autobus bude vypraven jen v případě dostatečného počtu zájemců.   Dokument ČT o poutním místě Sv. Jan pod Skalou   Více k výročí: https://www.svataludmila.cz/svata-ludmila   Svatá Ludmila - spot k 1100. výročí její smrti   ANTIFONA Svatá Ludmila 1100 let  

 • 0 P. Roman Vlk – Stop Start se svatými – Panna Maria

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 14.8.2021

    V neděli 15. 8. slavíme slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Ona je naší velkou přímluvkyní u Nebeského Otce a pomáhá nám v těch nejdůležitějších chvílích našeho života.    Stop Start se svatými | PANNA MARIA | P. Roman Vlk     SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE: O MÁMĚ

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 14.8.2021

    Celý týden jsem se těšil na psaní tohoto textu. Neboť o Panně Marii nemám mnoho příležitostí psát. Máma. Pečlivá maminka. Máma, která nikdy neopustí své dítě. Máma, která bdí. Máma, která se modlí. Máma, která trpí a pláče. Také se raduje a směje. Která hodně pracuje. Tento popis sedí na miliony matek nejen v dějinách, ale i v dnešní době. Čím je tedy Maria výjimečná? Ne tím, že porodila Ježíše. Miliardy matek rodí děti. Ale je výjimečná tím, že první přijala Ježíše. Jak to řekl kterýsi z církevních otců, Maria nejprve přijala Ježíše do srdce, až potom do lůna. A nejen přijala, ale stala se jeho učednicí. Nejlepší, nejpozorněji učednicí. Určitě ani jedno Ježíšovo slovo v jejím srdci nepadlo na zem. A když Ježíš vystoupil do nebe, v jistém smyslu pokračovala v jeho díle - stála u zrodu Církve o Letnicích. Dokonce jsme jí dali titul Matka Církve. Pokračuje ve svém mateřství po všechny věky, dokud Ježíš nepřijde ve slávě… Proto Marii uctíváme, ale zejména ji milujeme. Ježíšovu mámu. Naši mámu. Redemptorista Tom Forrest obvykle na tento svátek říkal takový příklad: Představ si, že ses stal významným člověkem, člověkem, který má moc, postavení. A stal ses takovým také díky tvé mámě. Zapomeneš na ni, nevezmeš ji k sobě do paláce? Nezahrneš ji díkem a slávou? Určitě ano. Vždyť máš na to všechny prostředky a možnosti. A teď se podívej na Ježíše. Uskutečnil dílo vykoupení, trpěl, zemřel, vstal z mrtvých a vystoupil do nebe. Přitom nesmírně miluje svou matku, která ho při všem doprovázela. Byl by Ježíš horší syn než kterýkoli člověk? Když má moc, nevezme si Marii k sobě? Určitě vezme. Proto dnes slavíme Nanebevzetí Panny Marie. Neboť Ježíš miluje svou mámu a chtěl ji mít doma, u sebe, u Otce. Co je na tom divného? Vždyť to je zcela přirozené! Možná se však objeví myšlenka: "A proč to my máme oslavovat? Vždyť to je věc mezi Ježíšem a Marií. Není to násilná oslava, která nemá žádný význam pro náš život?" Uvedu tři důvody pro dnešní oslavu, které jsou pro mě důležité. Prvním je to, že oslavením Marie se pro mě stává mnohem silnějším příslib, že všichni, kteří milují Ježíše, budou jednou s ním v nebi s tělem i duší. Druhým je to, že Maria je jako Matka Církve i mojí mámou. Dnes se narodila pro nebe. Copak to nemám oslavovat? A třetím důvodem je vděčnost vůči Bohu, který uskutečnil v Marii úžasné dílo vykoupení a svatosti. Maria, raduji se z tvé slávy. Toužím žít tak, aby ses i ty mohla radovat ze mě jako Ježíšova učedníka. Toužím být jednou s tebou v nebi u Ježíše v Otcově slávě. Ať mi v tom pomůže tvoje přímluva, tvůj příklad, tvá blízkost…

 • 0 V sobotu 28. 8. se uskuteční pouť rodin na Svatý Hostýn

    Na tradiční arcidiecézní pouť rodin na Svatý Hostýn zvou v závěru prázdnin pracovníci arcidiecézního Centra pro rodinný život společně s děkanátními centry pro rodinu, místní duchovní správou a Maticí svatohostýnskou. Uskuteční se v sobotu 28. srpna 2021 a tematicky bude čerpat z letošního Roku sv. Josefa. Mše svatá na venkovním pódiu začíná v 10.15 a celebrovat ji bude arcibiskup Jan Graubner. Po ní následuje program pro rodiny s dětmi na jednotlivých stanovištích a v 15.00 pak celodenní akci uzavře společná modlitba litanií ke sv. Josefovi a zasvěcení rodin, losování hlavních cen a požehnání. Organizátoři vedle toho chystají také narozeninový dar pro arcibiskupa Jana Graubnera, který se 29. srpna dožívá 73 let. „Rozhodli jsme se dát mu darem modlitbu. Všechny rodiny i další zájemce proto zveme, aby se k nám připojili a zapsali své modlitby do elektronického formuláře, ať je pak můžeme hmatatelným způsobem znázornit na daru, který otci arcibiskupovi při pouti předáme,“ vysvětlují. Zdroj: www.rodinnyzivot.cz

 • 0 Soutěžte o 2 vstupenky na festival UNITED CITY

    UNITED CITY je název konceptu, který pro letošní rok chystají organizátoři festivalu UNITED. Ve třech městech se uskuteční jednodenní akce s nabídkou různorodého programu. Jeho součástí jsou kromě hudebních vystoupení i semináře, večerní promluvy a nově také krátké přednášky nazvané uniTED. Témata se budou mimo jiných dotýkat změn, které vyvolala pandemie viru covid-19.   Mluvené slovo vždy bylo důležitou součástí programu. Letos bude zaznívat ve třech podobách. Vybraní řečníci povedou na začátku akce semináře. Probíraná témata a vedoucí seminářů se pro jednotlivá místa konání liší.   „Semináře jsou nedílnou součástí UNITED. Těší nás zájem, který o ně naši účastníci projevují každý rok. Chystáme také témata, která úzce souvisí s prožitým obdobím covidu,“ uvádí Daniela Hurtová, ředitelka festivalu.   Po seminářích bude hlavní pódium patřit novince nazvané uniTED. Ta byla inspirovaná konferencemi TED, které slouží k šíření zajímavých myšlenek a témat. Podstatou je neformálnost, navazování jednotlivých přednášek, časový limit a důraz na přitažlivé podání a srozumitelnost pro posluchače.   Hlavní promluvy festivalových řečníků pak zazní ve večerním programu. Mezi vystupujícími se představí například Kateřina Lachmanová, Ida Pencová, Anna Janoušková, Tomáš Holub, David Novák, Marek Orko Vácha, Petr Húšť, Ondřej Szturc a jiní.   Projekt UNITED CITY začne ve čtvrtek 19. 8. v plzeňském multifunkčním areálu Škodaland. Následující den se dění přesune zámeckého parku a jeho okolí v Litomyšli. Poslední zastávkou pak bude v sobotu 21. 8. 2021 město Vsetín.   Kromě promluv řečníků, program zahrnuje hudební a taneční vystoupení, duchovní poradenství a modlitební místo organizované hnutím Modlitby 24-7. Prostor bude také pro volnočasové a sportovní aktivity, které budou uzpůsobeny na míru pro každou lokalitu konání. Z hudebníků a kapel vystoupí Martin Smith, Timothy, Adonai, Pavel Helan a další.       Chcete získat 2 vstupenky na festival? Napište do čtvrtka 12. 8. na email faotrokovice (zavináč) ado.cz správnou odpověď na soutěžní otázku: Martin Smith letos vystoupí v akustickém koncertě se svým synem. Napište název kapely, s kterou se nejvíce proslavil? Ke správné odpovědi připojte: jméno a příjmení, email, mobilní telefon, město, které chcete navštívit.   Chcete se za festival modlit? Připojte se do modlitebního řetězce skrze Modlitby 24-7   Odkazy: https://www.festivalunited.cz https://www.facebook.com/festivalunited https://www.instagram.com/festivalunited   https://www.youtube.com/festivalunited   

 • 0 P. Roman Vlk – Stop Start se svatými – sv. Terezie Benedikta

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 7.8.2021

    Kdo je můj bližní? To nám prozradí svatá ⭐ Terezie Benedikta ⭐   Stop Start se svatými | TEREZIE BENEDIKTA | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 19. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: BOŽÍ POKRM

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 7.8.2021

    Při dnešním prvním čtení se ve mně stále ozývá zvědavost, co to vlastně ten Eliáš dostal za jídlo, že měl sílu jít čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Určitě by ten recept chtěli všichni výrobci energetických nápojů či sportovci vytrvalostních disciplín :-) A přitom to byla obyčejná placka a voda. Žádné gely, tyčinky, iontové nápoje … Jakoby Bůh chtěl říci: "Dávám ti svou sílu v obyčejných věcech, abys věděl, že je to můj dar, ne vlastnost těch věcí." A ještě podivuhodnější je pokrm, který nám dává Ježíš. Dává sílu ne na čtyřicetidenní turistický výkon, ale na cestu celým životem a dokonce až pro věčný život. Přitom je to na pohled obyčejný chléb, ačkoli v dnešní době ve formě oplatky - hostie. Co mu dává takovou moc, že ​​ten, kdo ho jí, bude žít navěky? No přece Ježíš! On je tou "oplatkou", on je "živý chléb". Když jdu ke svatému přijímání, tak navenek sice přijímám kus chleba, ale víra mi říká, že jsem sjednocen s Ježíšem a on mě proměňuje v sebe. Stávám se tím, co jím. Bůh sám se spojuje se mnou a mění mě, dává mi moc žít jinak, lépe, víc pro něj. Svatý Pavel v dnešním druhém čtení vypočítává některé zlozvyky, které máme odstranit ze svého života. Mnozí si přitom myslí, že až když tohle zvládnou, mohou přijímat Ježíše v Eucharistii. "Půjdu k přijímání, když toho budu hoden." Ale ono to má být přesně naopak - toužím po sjednocení se s Bohem v Oltářní svátosti, aby mi přes mé slabosti dal sílu žít podle požadavků, které jsou kladeny na kvalitu života křesťana. Pokud jsem se proti nim vážně provinil, jdu ke zpovědi, abych se smířil nejen s Bohem, ale i se společenstvím Církve, které je Kristovým tělem (můj hřích způsobil tomuto tělu menší či větší poranění a bolest). A takto připraven "jdu k přijímání", neboť toužím po změně, kterou vlastními silami nedokážu uskutečnit. Zkus vnímat tento text jako andělský dotek, kterým tě vyzývá: "Vstaň a jez!" Vstaň, zanech hřích, vzbuď lítost, pokud je třeba, jdi ke zpovědi a jez pokrm, který tě udělá schopným milovat Ježíše a s ním každého člověka. Tento pokrm ti nedává záruku, že nikdy nepadneš, ale zaručuje ti, že pokud ho budeš upřímně a často přijímat, změní se tvé smýšlení i tvůj život. Bůh se dostane na první místo v tvých myšlenkách, slovech i skutcích a jeho království se více zaskví pro lidi, s kterými žiješ. Je mi líto, kolik křesťanů neděli co neděli nestojí o takový pokrm… Dbáme na všelijaké diety a správné stravování, ale pokrm, který uzdravuje duši a nejednou i tělo, který dává sílu konat dobro a odmítat zlo, který naplňuje nejhlubší touhu každého člověka - být jedno s Bohem a žít navěky -, zanedbáváme… "Když budu hoden." Odmítni toto ďáblovo pokušení. Neboť pravdou je, že nikdy nebudeš hoden. Ale Bůh se ti chce dát, protože tě miluje takového, jaký jsi. Chceš ho i ty přijmout takový, jaký jsi nyní, aby ses stal takovým, jakým je ON? Přemýšlej, jaké konkrétní kroky musíš pro to udělat, a udělej je. Duch Svatý ti už nyní pomáhá, abys to zvládl. A zcela na závěr - zkus někomu říct, proč přijímáš Eucharistii. Ať je hlavní postavou tvého svědectví Ježíš - vždyť přijímáš jeho.

 • 0 P. Roman Vlk – Stop Start se svatými – sv. Jan Maria Vianney

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 31.7.2021

    "Svatí nezačali všichni dobře, ale všichni dobře skončili." Svatý ⭐ Jan Maria Vianney ⭐ nás inspiruje do dalšího týdne.   Stop Start se svatými | JAN MARIA VIANNEY | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030