Život farnosti

Duchovní život

Mimo pravidelné bohoslužby probíhají v naší farnosti tyto aktivity.

Mše sv. pro děti

Jsou v naší farnosti každý pátek mimo prázdniny.

Nedělní katecheze pro děti

Každou neděli mimo prázdniny v rámci kázání probíhá v průběhu kázání pro děti do 3. třídy v sále pod kostelem katecheze na nedělní evangelium.

Adorace

Krátká tichá adorace každou středu po mši sv. Tichá adorace každý čtvrtek 8:00 - 10:00. První pátek v měsíci po mši sv.

Denní modlitba církve – breviář

Ranní chvály - každé ráno ve farním kostele v 6:30.

Chvíle nad Biblí

1x měsíčně v pondělí od 16:00 v suterénu kostela.

Rytmické mše

Každý týden se schola střídá na mši v 7.30 nebo v 10.30, kterou celou doprovází.

Děti a mládež

Skupinky holek - TOM 1412 Otrokovice, Skupinky kluků - TOM 1419 Otrokovice

Péči o rodinu a výchově dětí a mládeže přikládáme mimořádný význam. Proto byly v naší farnosti již před mnoha lety založeny dva turistické oddíly mládeže, které nabízejí pestré a kvalitní využití volného času. Vedoucí oddílů se věnují několika desítkám dětí na pravidelných schůzkách a jiných akcích. I když je turistická činnost významnou součástí oddílů, zdaleka není jediná. Jeho členové se podílejí na řadě farních akcí a mnohé sami pro farnost pořádají. Pomáhají zajišťovat například program na dětských bohoslužbách. Dalším významným prostorem pro zapojení mladých do farního společenství je zpěv a hudba při rytmických mších a při dalších příležitostech.

www.tom-otrokovice.cz

Náboženství

Tř. Den Čas Místo Vyučující
1. Pondělí 13:30 - 14:15 suterén kostela S. Matějíčková
2. Pondělí 14:30 - 15:15 suterén kostela S. Matějíčková
3. Čtvrtek 15:30 - 16:15 suterén kostela P. Šupol
4. Středa 14:30 - 15:30 suterén kostela P. Šupol
5. Středa 15:45 - 16:30 učebna-fara D. Plšková
6.-7. Středa 15:45 - 16:30 suterén kostela P. Šupol
8.-9. Pondělí 16:00 - 16:45 učebna-fara P. Šupol

Učebna-fara je v prvním poschodí nové části fary. Od bočního vchodu do kostela, průchodem k faře.

Suterén kostela je pod kostelem, vchod vedle farní garáže, kovovou brankou.

Služby lektorů

Chrámový sbor

Scházíme se každou středu po mši svaté v sále pod kostelem.

Více o historii a činnosti na webu chramovysborotrokovice.estranky.cz

Společenství

Pro kontakty na vedoucí jednotlivých společenství napište na farní email nebo zavolejte knězi.

Společenství manželů

Schází se jednou za měsíc dle domluvy v jednotlivých rodinách.

Společenství chlapů

Schází se jednou za 14 dní v úterý v čase 19:30-22:00 v sále pod kostelem.

Modlitby matek

V naší farnosti jsou 4 skupinky, které se scházejí 1x za 14 dní.

Modlitba živého růžence

V naší farnosti je 80 členů živého růžence ve 4 skupinách.

Projekt putovní svatyňky

Duchovní iniciativa Schönstattského hnutí.

Modlitební společenství

Schází se 2 skupiny co 14 dní v učebně na faře.

Setkání seniorů

Každé první pondělí v měsíci od 16:00 v suterénu kostela sv. Vojtěcha.

Klub maminek

V pátek dopoledne v suterénu kostela. Společenství je otevřené všem maminkám (i tatínkům a prarodičům) na mateřské dovolené. Snažíme se využít společný čas smysluplně, a proto si připravujeme krátký program pro děti, dle domluvy lze zajistit přednášku na zajímavé téma.

Program:

Zpočátku mají děti prostor pro volnou zábavu a pak začínáme spolu krátkou modlitbou, písničkou. Děti milují společné zpívání s hudebními nástroji, protáhneme si tělíčka pomocí říkanek a ukazovaček. Někdy se děti vydovádí na trampolíně a v prolézacím tunelu, jindy procvičí jemnou motoriku, kdo rád vyrábí, odnese si hezký obrázek a někdy čeká pohádkové překvapení. Je vhodnější přijít s dětmi včas (i když je vstup možný kdykoliv), protože se pak děti lépe zapojují. Pokud máte ještě malé miminko, nebojte se připojit, skupinka může být každý rok jiná, třeba právě "kočárková" a seznámíte se s jinými maminkami z farnosti. K dispozici je dětský koberec, je vhodné si vzít přezůvky. Je možnost uvařit si čaj, kávu.

Klub maminek se zapojuje také do dění ve farnosti – adorační den, křížová cesta, vystoupení na Mikulášské besídce, Živý Betlém apod.

Funguje v naší farnosti od roku 2001. Od roku 2007 je zaregistrován pod Centrem pro rodinu ve Zlíně, které nám zprostředkovává nabídku kurzů a přednášek, či zapůjčení různých materiálů na tvoření.

Kontaktní osoba: Marie Šrubařová (724 856 232)

Farní občasník

Vychází příležitostně. Zodpovídá římskokatolický farní úřad, kam také můžete posílat své příspěvky, návrhy i kritiku. Určeno pro vnitřní potřebu. Neprodejné! Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení textů.

Řídí redakční rada: P. Pavel Šupol, Pavel Ludvík

Adresa redakce : Římskokatolická farnost, nám. 3. května 166, 765 02 Otrokovice

Tel./fax: 577 922 337, e-mail: obcasnik(zav)volny.cz

Plánované termíny 2020 (v závorce termín uzávěrky):

2. 2. (19. 1.), 1. 3. (16. 2.), 12. 4. (29. 3.), 14. 6. (31. 5.), 30. 8. (16. 8.), 25. 10. (11. 10.), 20. 12. (6. 12.)

Pastorační rada

Pastorační rada farnosti je poradním a pracovním orgánem faráře. Mandát členů trvá 4 roky /od května 2016 do května 2020/ a členové vykonávají svou funkci bezplatně.

Složení pastorační rady všeobecně: předseda - farář, ostatní duchovní trvale činní ve farnosti, po jednom delegátu z katolických sdružení ve farnosti, 2-6 členů zvolených farním společenstvím, 2-6 členů jmenovaných farářem

Předseda: P. Pavel Šupol, farář

Členové: Jarmila Lacigová, Eva Zapletalová, Kateřina Vávrová, Josef Janík, Vojtěch Čambala, Jan Žalčík, Jaroslav Rozsypálek, Ladislav Matějíček, Antonín Hradil, Lenka Baroňová

Delegovaní za Charitu sv. Anežky: Jan Žalčík

Ekonomická rada: Zbyněk Vacl, Anna Janotová, Tomáš Čambala, Ladislav Matějíček

Naše kostely

Historie farnosti

Od roku 1350 patřily Otrokovice do farního obvodu Tečovic. To trvalo až do roku 1680, kdy se otrokovičtí dostávají pod vedení napajedelského faráře. Roku 1721 byl svatořečen Jan Nepomucký a napajedelská hraběnka věnovala Otrokovicím jeho sochu, která byla umístěna někde na místech dnešního náměstí. U této sochy byla asi sloužena první mše svatá v Otrokovicích. Napajedelský farář pak dojížděl 3x týdně, aby u sochy vedl pobožnosti. Tenkrát měly Otrokovice 305 obyvatel. Někdy před rokem 1769 požádal nejspíš napajedelský farář o povolení stavby kostela v Otrokovicích. To přichází z olomouckého biskupství v roce 1769.

Zřízení otrokovické farnosti

První malý kostelík - kaple byl v Otrokovicích postaven v roce 1772 a ten pak byl přestavěn roku 1849 do dnešní podoby. Kněz zde stále ještě dojížděl z Napajedel. Farnost otrokovická byla zřízena až roku 1860 a prvním farářem byl P. Ondřej Budík.

První snahy o zbudování nového většího kostela je možné vystopovat před rokem 1896. Už tehdy v Otrokovicích existovalo „Družstvo svatého Michaela na vystavení nového kostela“, což je možné vyčíst z korespondence tehdejšího faráře v Napajedlích P. Františka Pally s olomouckou konzistoří.

Rozvoj Otrokovic a snahy o nový kostel

V roce 1937 projektoval architekt Vladimír Karfík kostel v Otrokovicích – na Baťově. Tento projekt však nebyl realizován. Po nepatrných úpravách byl však uplatněn o pět let později na Slovensku při stavbě kostela v Baťovanech – dnešním Partizánském. V roce 1940 byla vypsána architektonicko-urbanistická soutěž na řešení katolického farního kostela a památníku Tomáše Bati na Baťově na místě, kde se 12.7.1932 zřítilo letadlo s T. Baťou a pilotem Broučkem. Soutěže se zúčastnilo množství známých československých architektů. Realizaci tohoto velkolepého projektu však zmařily válečné události.

Při rozvoji Baťových závodů vzrostl prudce i počet obyvatel. Vzdálenost mezi Baťovem a starší částí města se stala problémem dopravním i pastoračním. Tehdejší otrokovický farář P. František Nerad proto dojednal s T. Baťou propůjčení kinosálu na Společenském domě pro pravidelné nedělní bohoslužby, které se tam potom konaly až do zákazu komunisty v roce 1957. Kromě toho zadal svému bratru architektu Arnoštu Neradovi vypracování projektu na nový kostel. K jeho stavbě však nejspíš z důvodu situace před II. světovou válkou nedošlo.

Co stojí za povšimnutí, je stejná mysl, stejný duch obce dožadující se nového, většího stánku Božího. Tímto centrem se mělo také stát okolí dnešní „Sýpky“, kde dříve stál velký hospodářský dvůr. Žádný z těchto plánů se však neuskutečnil.

Další snahy o postavení nového kostela vyvrcholily koncem 80. let 20. století a jejich výsledkem bylo postavení nového velkého kostela zasvěceného sv. Vojtěchovi.